Contact UsBolagsstämma

Årsstämma 2018

Aspire Globals årsstämma 2018 ägde rum tisdagen den 8 maj 2018. Protokoll från årsstämman finns tillgängligt nedan.

 

  1. ombud
  2. Kallelse
  3. Minutes of annual general meeting of shareholders

 

Information om utdelning för 2017

Förtydligande angående datum för utdelning

Aspire Global meddelar att utdelning kommer att ske 24 maj.  Ett felaktigt datum (16 maj) för utdelningen har kommunicerats på ett investerarforum (Avanza). 

Aspire Global har överfört medel för utdelningen, men på grund av att överföringen sker mellan flera system – mellan Maltas börs (Aspire Global har sitt säte på Malta) och Euroclear PLC (hanterar finansiell infrastruktur), tar överföringen längre tid än vad som är normalt för bolag med säte i Sverige. Fördröjningen beror på att vissa tekniska förfaranden ännu inte slutförts. Aspire Global kommer att informera om exakt datum för utdelningen så snart Euroclear PLC har gett oss informationen.

Förtydligande angående datum för utdelning

 

Bolagsstämma

Aspire Global ska varje år hålla en årsstämma utöver eventuella extra bolagsstämmor under året.

Årstämman ska hållas en gång om året, inom sex månader från slutet av varje räkenskapsår (dock inom en period av högst 15 månader efter senast föregående årsstämma).
Alla övriga bolagsstämmor ska kallas extra bolagsstämma. Bolagsstämmor, vare sig ordinarie eller extra, ska hållas i Stockholm, Sverige eller i Malta, i enlighet med vad styrelsen beslutar.

Bolagsstämma kan sammankallas av styrelsen. Bolagstämma kan även sammankallas på begäran av en eller era aktieägare som per dagen för inlämnandet av begäran innehar minst tio procent av det inbetalda aktiekapitalet i Aspire Global. Begäran måste i skrift ange vilka frågor som ska tas upp på dagordningen samt vara underskriven av berörda aktieägare och inlämnad till Aspire Global på Bolagets registrerade adress. Om styrelsen inte sammankallar till bolagsstämma inom 21 dagar från datumet av inlämnandet får berörda aktieägare kalla till bolagsstämma på samma sätt inom tre månader från det datum då den ursprungliga begäran lämnades in.

 

Rösträtt

Med beaktande av särskilda bestämmelser i bolagsordningen samt särskilt tillämpliga rösträttsregler, innehar varje aktieägare, fysiskt närvarande, genom fullmakt (eller fullmakter) eller genom en representant (i de fall aktieägaren är en juridisk person), en röst, och vid en omröstning, varje medlem, fysiskt närvarande, genom fullmakt (eller fullmakter) eller genom en representant, inneha en röst per aktie som innehas av sådan aktieägare. Vid en omröstning måste inte en aktieägare som är berättigad till er än en röst använda alla sina röster eller lägga ned alla sina röster på motsvarande sätt.

 

Förslag från aktieägare

En aktieägare har rätt att lägga fram ett förslag på bolagsstämma förutsatt att styrelsen har mottagit en begäran om detta åtminstone sju veckor (vid årsstämma) respektive fyra veckor (vid extra bolagsstämma) innan kallelse till stämman har gått ut.

 

Kallelse

Kallelsen till årsstämma ska offentliggöras tidigast sex veckor innan men inte senare än fyra veckor innan årsstämman, och kallelse till extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor men inte senare än två veckor innan stämman. En svensk och engelsk version av kallelsen ska publiceras på Aspire Globals webbsida och i en affärstidning online och information om att kallelse till bolagsstämma har skett ska publiceras i Dagens Industri. I kallelsen ska även bolagsstämmans dagordning presenteras och ska även innehålla information om tid, plats, och dag för bolagsstämman. En aktieägare som önskar att företrädas via ombud ska utfärda en skriftlig och undertecknad fullmakt

 

För att närvara

Aktieägare som önskar närvara vid en bolagsstämma måste vara införd i den, av den centrala värdepappersförvaren, förda aktieboken senast fem svenska veckodagar (inklusive lördagar) innan stämmans genomförande och måste informera Bolaget om dennes avsikt att delta senast vid den dag som framgår av kallelsen till bolagsstämman. Samtliga närvarande aktieägare har en röst för varje aktie som denne representerar på bolagsstämman.