Contact UsHållbarhet

HÅLLBARHETSARBETE

Att verka i spelbranschen är en etisk utmaning. Hur förenar man långsiktigt socialt ansvar med ihållande höga intäkter? Från Aspire Globals sida tror vi att det är genom en hållbar affärsmodell, långsiktiga relationer med våra intressenter samt minimal inverkan på samhälle och miljö. Varmt välkommen att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i årsredovisningen för verksamhetsåret 2017.

Generellt förhållningssätt
På Aspire Global strävar vi efter att utveckla verksamheten på ett sätt som återspeglar bolagets värdegrund, liksom vår respekt för kunder, samhälle och miljö. Vi agerar utifrån vad som är rättvist, hållbart och ansvarsfullt gentemot alla berörda parter, och strävar efter att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete och vara ett gott exempel på hur företag kan ta ett större samhällsansvar.

Compliance
Aspire Globals VD kontrollerar hållbarhetspolicyn och ansvarar för att den efterföljs och är uppdaterad utifrån rådande omständigheter, regelverk och samhällsklimat. Det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet ligger hos Aspire Globals styrelse, och de måste även godkänna större förändringar i arbetet. Bolagets hållbarhetspolicy är bindande för alla företag inom Aspire Global-koncernen och övriga policydokument, riktlinjer, arbetsflöden och praxis måste överensstämma med denna policy. Aspire Globals Compliance Officer ansvarar för att denna policy når bolagets intressenter. Aspire Global har inlett löpande övervakningsförfaranden för att säkerställa att bolaget agerar i linje med denna policy, avseende verksamheten som helhet, bolagets erbjudande och extern påverkan.

1. Organisation – högsta möjliga kompetens genom mångfald och jämställdhet.
Aspire Global strävar efter att erbjuda sina ägare en hållbar och långsiktig avkastning. Verksamhetens resurser allokeras med detta i åtanke, vilket även innefattar kompetensförsörjning. Genom att fokusera enbart på kompetens utan att kompromissa med kön, etnisk och kulturell bakgrund eller sexuella preferenser, uppnår Aspire Global en mångfald i personalsammansättningen, vilket ger bolaget en unik styrka. Aspire Global har en nolltoleranspolicy mot diskriminering och sexuella trakasserier, och är stolt över den jämna könsfördelningen i bolaget, vilken återspeglar en objektiv kompetensbedömning.

2. Erbjudande – riktlinjer, rutiner och verktyg för ett ansvarsfullt spelande
Aspire Globals fullservicelösning till operatörer omfattar ett ansvarsfullt spelande, där operatörerna löpande uppdateras kring bolagets förhållningssätt samt förses med verktyg och rutiner för att främja sunda spelvanor. Det gäller även det förebyggande arbetet med att identifiera och bemöta spelare som uppvisar tecken på osunt spelbeteende eller själva är missnöjda med sina spelvanor. Bolaget erbjuder verktyg för att kontrollera osunda spelvanor samt hänvisar personer med behov av stöd till organisationer som är inriktade på spelmissbruk. En chef för ansvarfullt spelande, Motti Gil (CFO), är utsedd att säkerställa efterlevnaden av bolagets policy och riktlinjer för ansvarsfullt spelande. Beträffande omyndiga personer är bolagets inställning att dessa inte ska spela för pengar, varför personer under 18 år förbjuds att ha tillgång till bolagets tjänster. Aspire Global tillämpar identitetsverifieringsmetoder som syftar till att säkerställa denna policy.

3. Omvärld – minimal negativ inverkan på samhälle och miljö
Tack vare onlinebaserad verksamhet är Aspire Globals påverkan på miljön begränsad. Icke desto mindre strävar bolaget efter att minska avtrycket från infrastruktur och daglig verksamhet, exempelvis genom att välja videokonferenser framför flygresor eller genom att uppgradera till mer energieffektiva servrar. När det kommer till socialt ansvar har bolaget valt att fokusera verksamheten till reglerade marknader, där möjligheterna är större att bidra till en bättre och säkrare spelmiljö enligt gällande lagar och regler för onlinespel, i linje med både lokala och internationella regleringar. Vi håller oss också uppdaterade på den senaste utvecklingen på området genom en nära dialog med berörda myndigheter och experter, samt genom att ha en aktiv roll i branschdialogen. Därutöver är vi aktiva i ett flertal sociala välgörenhetsprojekt med lokal anknytning, i vilka medarbetare uppmuntras att engagera sig.