Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Aspire Globals erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien inleds på tisdag 11 juli på Nasdaq First North premier Growth Market

  Back

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ISRAEL ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD

  Pressmeddelande 7 juli 2017

  Aspire Globals erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien inleds på tisdag 11 juli på Nasdaq First North premier Growth Market

  För fullständigt pressmeddelande följ länken:

  IPO

  För ytterligare information, kontakta:
  Tsachi Maimon, VD
  Tel. +356 79 777 898
  E-post: tsachi@aspireglobal.com

  Carl Klingberg, Ordförande
  Tel. +46 708 898 989
  E-post: carl.klingberg@aspireglobal.com

  Om Aspire Global

  Aspire Global är en B2B-tjänsteleverantör på onlinespelmarknaden och erbjuder sina B2B-partner en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasinon. I tillägg innehar Aspire Global ett flertal lokala spellicenser vilka gör det möjligt för Bolagets partner att nå sin fulla potential. Bolaget har över tio års erfarenhet av hantering av kasinonätverk och utveckling av teknik. Aspire Global erbjuder en onlinespellösning som säkerställer att alla aspekter av partners kasinon, från reglering och regelefterlevnad till betalningshantering, riskhantering, CRM, support och optimering av spelarvärde, fungerar så smidigt och effektivt som möjligt så att operatörerna kan fokusera på att marknadsföra sitt varumärke och generera trafik till sitt kasino. Utöver sitt B2B-tjänsteerbjudande driver Bolaget flera egna kasinovarumärken, däribland Karamba och Hopa, som baseras på samma operativa upplägg och tekniska plattform som erbjuds partnervarumärkena.

  Rådgivare

  Pareto Securities är Global Coordinator och Sole Bookrunner. Baker & McKenzie är juridisk rådgivare åt Bolaget gällande svensk rätt. Herzog Fox Neeman är juridisk rådgivare åt Bolaget avseende israelisk rätt och regulatoriska frågor. WH Partners är juridisk rådgivare åt Bolaget gällande maltesisk rätt. Roschier är juridisk rådgivare åt Pareto Securities.

  VIKTIG INFORMATION

  Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Aspire Global plc i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

  Detta dokument och den information som dokumentet innehåller lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan, Israel eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

  I de EES-medlemsstater, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, “Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

  I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och den information som dokumentet innehåller, enbart till personer som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

  Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt Prospektsdirektivet. Ett prospekt som har upprättats i enlighet med Prospektdirektivet kommer offentliggöras och finnas tillgängligt på www.aspireglobal.com. Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i nämnda prospekt.

  Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

  I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna kommunikation så kan Global Coordinator komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Global Coordinator i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.