Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Aspire Globals Bokslutskommuniké 2019 – Ännu Ett År Med Stark Tillväxt

  Back

  FJÄRDE KVARTALET 2019 (OKT-DEC)
  • Intäkterna minskade med 2,0 % till 32,2 MEUR (32,9).
  • B2B-intäkterna ökade med 10,0 % till 21,2 MEUR (19,3), vilket utgör 66,0 % av totala intäkter.
  • EBITDA minskade med 33,6 % till 4,4 MEUR (6,6)
  • EBITDA för B2B minskade med 21,0 % till 3,4 MEUR (4,4), vilket utgör 78,8 % av total EBITDA.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 13,5 % (20,0 %).
  • EBIT uppgick till 3,1 MEUR (6,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till -12,1 MEUR (4,6), påverkat av skatteförlikningen om 13,7 MEUR för verksamhetsåren 2008–2018.
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,26 EUR (0,10) inklusive, eller 0,03 EUR (0,10) rensat för, en skattemässig engångspost.
  • Antal nya spelare (FTDs) minskade med 14,6 % till 105,6 tusen (123,7).

  HELÅRET 2019 (JAN-DEC)
  • Intäkterna ökade med 26,0 % till 131,4 MEUR (104,6)
  • B2B-intäkterna ökade med 43,4 % till 81,1 MEUR (56,6), vilket utgör 62,0 % av totala intäkter.
  • EBITDA ökade med 2,4% till 21,7 MEUR (21,2).
  • EBITDA för B2B ökade med 29,0 % till 15,9 MEUR (12,4), vilket utgör 73,4% av total EBITDA.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 16,5 % (20,3 %).
  • EBIT uppgick till 17,7 MEUR (19,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,4 MEUR (16,2) påverkat av skatteförlikningen om 13,7 MEUR för verksamhetsåren 2008–2018.
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,01 EUR (0,36) inklusive, eller 0,31 EUR (0,36) rensat för, en skattemässig engångspost.
  • Antal nya spelare (FTDs) ökade med 20,0 % till 444,5 tusen (370,4).
  • Styrelsen föreslår årsstämman att någon utdelning för 2019 inte skall ske mot bakgrund av skatteförlikningen liksom det fortsatta sökandet efter förvärvsmöjligheter. Det långsiktiga utdelningsmålet om 50% av nettovinsten kvarstår emellertid.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER DET FJÄRDE KVARTALET
  • Den 7 oktober slutfördes förvärvet av den ledande spelmotorn Pariplay för €13,3 miljoner i kontantbetalning, enligt de ursprungliga villkoren. Genom förvärvet kontrollerar Aspire Global ytterligare en väsentlig del av värdekedjan inom iGaming genom synergieffekter, en bredare spelportfölj och en ny distributionskanal för egna spel utanför det egna B2B-nätverket. Transaktionen hade en positiv inverkan på bolagets EBITDA redan under det fjärde kvartalet 2019.
  • Aspire Global har bestridit den stämningsansökan som i oktober inlämnades av Konsumentombudsmannen (KO) avseende möjligt brott mot spellagen och marknadsföringslagen.
  • Den 1 november ingick Pariplay ett avtal med den långvariga partneroperatören 888casino avseende New Jersey, vilket blir det första steget in på den reglerade USA-marknaden för Aspire Global.

  NÅGRA ORD FRÅN BOLAGETS VD

  Det är glädjande att kunna sammanfatta ytterligare ett år av stark tillväxt, detta trots förändrade marknadsvillkor. Intäkterna för helåret ökade med 26 procent till 131,4 MEUR och EBITDA-marginalen uppgick till 16,5 procent, i linje med våra finansiella mål. Vi har bevisat att vår tillväxtstrategi är effektiv och vi har en stark grund att fortsätta växa ifrån, både organiskt och genom förvärv.
  Årets sista kvartal var till viss del en besvikelse till följd av nya krav i reglerade marknader, såsom Storbritannien, och i marknader som står inför reglering. Regelefterlevnad har högsta prioritet för oss och vi anpassar oss omedelbart till nya krav eftersom vi är övertygade om att de långsiktiga fördelarna överväger de kortsiktiga effekterna. Förlikningen med den israeliska skattemyndigheten hade en väsentlig påverkan på nettoresultatet och vinsten per aktie i fjärde kvartalet. Jag är ändå nöjd med förlikningen eftersom den bringar klarhet på marknaden i fråga om utfallet av skatteutredningen. Den tillkommande skattebetalningen om 13,7 MEUR redovisas som en engångspost.

  Tillväxt för Pariplay under 2020
  En av höjdpunkterna under det gångna kvartalet var den lyckade integrationen av Pariplay och vi har redan realiserat några av synergieffekterna. Pariplay bidrog till koncernens omsättning och EBITDA med 3 MEUR respektive 0.5 MEUR under det fjärde kvartalet samt tecknade två nya operatörsavtal. Förvärvet väntas generera ytterligare kostnadssynergier, stärka vår marknadsnärvaro inom B2B, fungera som en dörröppnare till USA samt skapa nya intäktströmmar utanför vårt befintliga nätverk av partners. Den tekniska integrationen är slutförd och vi är glada över att ha de främsta tredjepartsleverantörerna med oss redan från start. Vi förväntar oss att Pariplay genererar en betydande tillväxt under 2020 med en positiv effekt på koncernens EBITDA.

  Betydande organisk tillväxt under 2019
  Under 2019 fortsatte vi att leverera utifrån vår tillväxtstrategi och ökade antalet partners och varumärken samt stärkte vårt erbjudande. Under fjärde kvartalet tecknade vi tre nya samarbetsavtal och lanserade sju nya B2B-varumärken. Vid årsskiftet uppgick antalet B2B-varumärken på vår plattform till 77 och antalet partners till 44, vilket är väsentligt högre än 2018. B2B-segmentet växte 43,4 procent under det gångna året och stod för 62,0 procent av koncernens totala intäkter. Tillväxten för B2C var omkring 5 procent till följd av nya regulatoriska krav. Den svagare utvecklingen till följd av de nya kraven kompenserades till viss del av andra marknader.
  Vi ser ett stort intresse för våra senaste spelvertikaler – sportspel och bingo – och flera av våra samarbetspartners överväger att bredda sitt erbjudande. För närvarande erbjuder fyra av våra B2B-varumärken sportspel och ytterligare tre lanseringar står på tur inom kort. Bingospel har lanserats under ett av våra B2B-varumärken och ytterligare tre lanseringar är på gång, däribland Karamba.

  Konkurrensfördelar i en reglerad miljö
  Vi har visat tydligt prov på vår förmåga att skapa lönsam tillväxt i en reglerad miljö. Under 2019 utgjorde andelen intäkter från reglerade och beskattade marknader över 50 procent av koncernens omsättning. Vi välkomnar trenden att allt fler marknader regleras. Det är en utveckling som gynnar bolag vars verksamhet vilar på en hållbar tillväxtstrategi snarare än ett opportunistiskt förhållningssätt. Vi anser att detta är en affärsmöjlighet för oss. Vi kommer att fortsätta att stärka vår ställning på reglerade marknader genom att utöka vår närvaro i värdekedjan. Det ger oss en unik konkurrensfördel när såväl nuvarande som framtida partners vill expandera till olika jurisdiktioner. Mot bakgrund av detta fortsätter vi aktivt att leta efter nya möjligheter till förvärv eller projekt i olika delar av värdekedjan, inom Europa liksom i andra delar av världen. Vi känner oss trygga med vår integrationsförmåga och vi har de finansiella muskler som krävs för att realisera vår M&A-strategi.

  Fortsatt hållbar och lönsam tillväxt
  Vi har både bred marknadsnärvaro och ett brett erbjudande vilket är en stark grund för en hållbar lönsam tillväxt. Vi kommer att fortsätta att stärka vårt erbjudande som redan idag rymmer flera olika spelvertikaler samtidigt som vi aktivt söker efter fler förvärvsmöjligheter, uppbackade av en stark balansräkning. Vi känner oss trygga i att kunna möta våra finansiella mål för 2021 med en omsättning om 200 MEUR och EBITDA om 32 MEUR.

  Tsachi Maimon, VD

  FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
  Tsachi Maimon, VD, tel: +356-79 777 898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, tel: +356- 9924 0646 eller email mottigi@aspireglobal.com

  OM DENNA INFORMATION
  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan 08.15 (CET) den 18 februari, 2020.
  Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.

  WEBCAST
  Idag den 18 februari, 2020 klockan 10:00 (CET), presenteras bokslutskommunikén av bolagets VD och CFO, Tsachi Maimon och Motti Gil, över en webcast med efterföljande frågestund (på engelska). Webcasten nås via följande länk https://www.redeye.se/live/aspire-global-live-q4 Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsmaterialet nås via följande länk www.aspireglobal.com/investors
  Delårsrapporten i sin helhet nås via följande länk: https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2020/02/AGQ419-final.pdf

  OM ASPIRE GLOBAL
  Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino, sportsspel och bingo. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global bedriver verksamhet på ett flertal reglerade marknader: Danmark, Irland, Malta, Portugal, Storbritannien och Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market (ASPIRE). Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. För mer information, se www.aspireglobal.com/investor