Contact UsBolagsstyrning

Bolagsstyrning

Ett företags bolagsstyrning är ett ramverk som säkrar att företaget agerar på ett sätt som skyddar aktieägarnas intressen. Det övergripande målet är att skapa värde för aktieägarna och på detta vis möta ägarnas krav på avkastning.

Aspire Global är ett publikt aktiebolag registrerat på Malta och noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Nasdaq First Norths regelverk för emittenter gäller för Aspire Global och dessa är grunden för bolagets bolagsstyrning. Från och med den 1 juli 2019 tillämpar bolaget Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Bolagsordningen beskriver tillsammans med bolagets policyer och riktlinjer hur Aspire Global ska styras internt.

Corporate Governance Report 2018

Download PDF version