Contact UsBolagsstämma

Bolagsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Aspire Global Plc

Aktieägarna i Aspire Global Plc (the “Bolaget”) kallas härmed till Bolagets årsstämma, vilken äger rum tisdag den 14 maj, 2019, klockan 14:00 i Pareto Securities lokaler i Berzelii Park 9 i Stockholm, Sverige. Registrering påbörjas klockan 13:00.

 

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar att deltaga under årsstämman ska:
•dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 maj 2019 (avstämningsdagen); och
•dels till Bolaget anmäla sitt deltagande på årsstämman senast den 9 maj 2019.

Anmälan om deltagande på årsstämman ska ske skriftligen till Bolaget via e-mail, agm@aspireglobal.com, eller via post till följande adress: Aspire Global Plc – Annual General Meeting, Level G, Office 1/5086, Quantum House, 75 Abate Rigord Street Ta’Xbiex XBX 1120; Malta.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, nationalitet eller bolagets säte, adress, telefonnummer, e-mailadress samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två) och antal innehavda aktier.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att få delta på årsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara genomförd senast 8 maj 2019, och förvaltaren måste därför i god tid före detta datum informeras om detta.

Aktieägare som är berättigad att deltaga och rösta på årsstämman har möjlighet att delta och rösta via ombud. Ombud behöver inte vara aktieägare i Bolaget. Om deltagande sker genom ombud ska, utöver ovanstående information, ett signerat fullmaktsformulär sändas till Bolaget. Fullmaktsformulär finns att ladda ner från Bolagets hemsida (www.aspireglobal.com/investors). För privatpersoner gäller att fullmakten ska undertecknas av individen själv eller av ett ombud som har rätt att underteckna i dennes ställe, medan fullmakter för juridiska personer ska undertecknas av en firmatecknare eller ombud med rätt att teckna firman. Om fullmaktsformulär är undertecknat av ett ombud på aktieägares vägnar, ska bevis om rätten att underteckna för aktieägaren styrkas.

Fullmakten i original, och för det fall aktieägaren är en juridisk person registreringsbevis, eller andra behörighetshandlingar som utvisar firmateckningsrätt för personen som undertecknat fullmaktsformuläret, ska vara Bolaget tillhanda senast 48 timmar före tidpunkten för årsstämman på adress: Aspire Global Plc – Annual General Meeting; Level G, Office 1/5086; Quantum House, 75 Abate Rigord Street; Ta’Xbiex XBX 1120; Malta. Aktieägare som önskar delta via ombud ombeds därför att så snart som möjligt sända sina fullmakter, och i förekommande fall, behörighetshandlingar utvisande firmateckningsrätt för personen som undertecknat fullmaktsformuläret.

Aktieägare, eller ombud/företrädare, ska kunna uppvisa giltiga identitetshandlingar för att ha rätt att närvara och rösta vid årsstämman. För juridiska personer gäller dessutom att företrädaren ska kunna uppvisa en giltig kopia av ett registreringsbevis eller motsvarande underlag som styrker rätten att företräda aktieägare, för att kunna närvara och rösta vid årsstämman.

 

Årsstämma 2019

1. Fullmakt

2. Kallelse 

3. Minutes of annual general meeting of shareholders

4.  Årsstämma – riktlinjer för anmälan, deltagande och omröstning 

 

Årsstämma 2018

Aspire Globals årsstämma 2018 ägde rum tisdagen den 8 maj 2018. Protokoll från årsstämman finns tillgängligt nedan.

1. ombud

2. Kallelse

3. Minutes of annual general meeting of shareholders

4. Klargörande angående tidpunkt för utbetalning av utdelning

5. Årsstämma – riktlinjer för anmälan, deltagande och omröstning