Contact UsNOMINATION COMMITTEE

Valberedning
Alla bolag som följer Koden ska ha en valberedning bestående av minst tre ledamöter. Aspire Global avser att inrätta en valberedning under 2019, bestående av styrelseordföranden samt representanter för de röstmässigt största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman om antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning inklusive styrelsens ordförande, samt förslag om styrelsens arvodering, inklusive eventuellt särskilt arvode för utskottsarbete. Valberedningen ska också lägga fram förslag om årsstämmans ordförande och, i förekommande fall, om revisorer och deras arvodering.