Contact Us  [recaptcha id:cap]

  NOMINATION COMMITTEE

  VALBEREDNING

  Enligt Koden ska företaget ha en valberedning och varje år ska styrelsen utföra en systematisk och strukturerad utvärdering av sitt arbete och presentera det för valberedningen. Företaget avviker från Koden på den här punkter. Med hänsyn till företagets aktieägarstruktur och storlek ansåg företagets största aktieägare att det inte är nödvändigt att ha en valberedning och att direktnomineringar av personer till styrelsen är bättre för företaget givet dess omständigheter.

  Allt eftersom företaget växer och aktieägarbasen utvecklas kan företaget komma att ompröva huruvida en valberedning är till fördel.

  Aktieägare som har rätt att närvara och rösta vid bolagsstämma kan, i enlighet med bolagsordningen, skriftligen nominera en person till styrelsen. Med förslaget ska inkluderas ett skriftligt meddelande, undertecknat av den nominerade personen, där han eller hon förklarar sig stå till förfogande för val. Sådana meddelanden måste vara inlämnade inte mindre än sju och inte mer än 44 dagar (inklusive dagen då meddelandet lämnades in) dagar före årsstämman och måste skickas till den adress där företaget har sitt säte. Styrelseledamöter utses av företagets bolagsstämma genom ett ordinärt beslut. Processen att utse och avsätta styrelseledamöter utförs i enlighet med företagets memorandum och bolagsordning samt aktiebolagslagen.