Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Ersättningar & Incitamentsprogram

  Ersättning till styrelsen

  Ordinarie ersättning till styrelsen beslutas i enlighet med bolagsordningen av styrelsen, under förutsättning att ersättningen inte överskrider det totala årliga belopp som kan fastställas vid en ordinär beslutspunkt av aktieägarna. Styrelsen kan fördela ersättningen mellan sig enligt överenskommelse inom styrelsen, om inte aktieägarna har specificerat fördelningen vid ett extraordinärt beslut.

  Enligt bolagsordningen kan en styrelseledamot som upprätthåller en exekutiv roll (inklusive uppdraget som ordförande eller vice ordförande, vare sig denna funktion är exekutiv eller ej), eller som är ledamot i en styrelsekommitté, eller som på annat sätt utför tjänster som enligt styrelsen ligger utanför de normala uppgifterna för en styrelseledamot, erhålla extra ersättning eller erhålla andra förmåner som styrelsen beslutar om.

  Vid årsstämman 2020 beslöt aktieägarna att den totala årsersättningen för styrelsens ledamöter (exklusive ersättning till Tsachi Maimon i hans egenskap som VD för företaget) inte ska överstiga €300 000.

  Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare

  Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare utgörs av marknadsmässig fast lön, rörlig ersättning (vanligen prestationsrelaterad), övriga förmåner och pension samt aktieoptioner för några ledande befattningshavare. Fördelningen mellan fast och rörlig ersättning är vanligen relaterad till befattningshavarens ansvarsområde, erfarenhet och befogenheter.

  Incitamentsprogram – aktieoptionsprogram

  Aspire Global har tre separata aktieoptionsprogram: ett för vissa nyckelpersoner vilket introducerades 2007 (”Aktieoptionsprogram 2007”), ett som riktar sig till styrelsen vilket introducerades 2017 (”Styrelseprogram”) och ett program för vissa nyckelpersoner (vilket inkluderar VD och CFO) vilket introducerades 2017 (”Aktieoptionsprogram 2017”). Incitamentsprogrammen har utformats för att skapa ett ökat samband mellan deltagarnas och aktieägarnas intressen. Det totala antalet utestående teckningsoptioner i samtliga program motsvarar nyteckning av totalt 1 184 881 aktier.

  Aktieoptionsprogram 2007

  Aktieoptionsprogram 2007 ger anställda rätt att teckna totalt 2 582 000 aktier i Aspire Global till ett pris av €0,50 per aktie. Under 2019 har anställda förvärvat 1 274 754 aktier genom inlösen av optioner i Aktieoptionsprogram 2007. Om samtliga utestående optioner i Aktieoptionsprogram 2007 fördelas och tecknas, ökar antalet aktier i företaget med 220 276.

  Styrelseprogram

  Aspire Global har introducerat ett aktiebaserat incitamentsprogrm för styrelsen vilket godkändes av aktieägarna vid en extra bolagsstämma 21 juni 2017. Styrelseprogrammet har utformats för att främja företagets långsiktiga intressen genom att motivera och ersätta styrelseledamöterna genom aktieoptioner. Enligt styrelseprogrammet kan företaget emittera 200 000 nya aktier. Carl Klingberg och Fredrik Burvall innehar 80 000 optioner var vilka ännu inte lösts in. Återstående optioner är reserverade för kommande styrelseledamöter. Styrelseprogrammet föranledde ingen teckning av nya aktier 2019. Om samtliga utestående optioner i Styrelseprogrammet fördelas och tecknas, ökar antalet aktier i företaget med 200 000.

  Aktieoptionsprogram 2017

  Aktieoptionsprogram 2017 är ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda vilket godkändes av en extra bolagsstämma den 21 juni 2017. Företaget har reserverat 775 800 utestående men ännu ej tecknade aktier för Aktieoptionsprogram 2017. Optionerna är reserverade för nuvarande och framtida anställda av vilka: (i) ledningen och övriga seniora befattningshavare (inte fler än 20 personer) kan erbjudas upp till 615 800 optioner, och (ii) övriga anställda (inte fler än 20 personer) kan erbjudas upp till 12 000 optioner per person, men inte mer än totalt 160 000 optioner.

  Under 2019 har anställda tecknat 11 195 aktier under Aktieoptionsprogram 2017.

  Om samtliga utestående optioner i Aktieoptionsprogram 2017 fördelas och tecknas, ökar antalet aktier i företaget med 764 605.