Contact UsErsättningar & Incitamentsprogram

Ersättning  till styrelseledamöter

Arvode till styrelseledamöter och annan ersättning till stämmovalda ledamöter, däribland ordföranden, fastställs av årsstämman eller i förekommande fall extra bolagsstämma.

På extra bolagsstämma den 21 juni 2017 beslutades att ersättning till styrelsens ordförande skulle utgå med 500 000 SEK. Vidare beslutades att ersättning skulle utgå med 250 000 till Fredrik Burvall. Ersättning till Olga Finkel uppgår till 8 000 EUR. Övriga styrelseledamöter har inte rätt till ersättning för sitt uppdrag.

 

Riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension. Med övriga ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med VD utgör koncernledningen.

Till VD och övriga ledande befattningshavare utgår en marknadsmässig månadslön, rörlig ersättning samt sedvanliga anställningsförmåner.

 

Incitamentsprogram

Aspire Global har tre separata incitamentsprogram: ett optionsprogram för vissa nyckelpersoner som introducerades 2007, ett incitamentsprogram för styrelsen som introducerades 2017, och ett för vissa nyckelpersoner som introducerades 2017, inklusive VD och CFO. Om samtliga utestående teckningsoptioner tecknas och dessa utnyttjas till fullo medför det en utspädning om cirka 7,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget i förhållande till antalet aktier efter börsnoteringen.

 

Optionsprogram 2007

Optionsprogrammet omfattar vissa anställda. Enligt programmet har deltagarna rätt till att köpa sammanlagt 2 582 000 aktier i Aspire Global till en kurs av 2,00 EUR per aktie. Optionerna är tilldelade i tre olika trancher under en period av tre år (dvs. 33,33 procent varje år).

 

Styrelseprogrammet

I Styrelseprogrammet som beslutades av extra bolagsstämma den 21 juni 2017 beslutades om ett incitamentsprogram för styrelsen efter förslag från aktieägaren Barak Matalon (som inte äger rätt att delta i programmet) i Aspire Global i form av emission av högst 200 000 teckningsoptioner. Bolaget har reserverat 200 000 utestående emitterade men ännu inte utgivna aktier för Styrelseprogrammet. Carl Klingberg och Fredrik Burvall har på extra bolagsstämman den 21 juni 2017 vardera blivit tilldelade 80 000 teckningsoptioner. Övriga optioner är reserverade för framtida styrelseledamöter i Bolaget

Teckningsoptionerna kan erhållas vederlagsfritt eller tecknas till ett pris uppgående till marknadsvärdet per dagen för tilldelning och betalas kontant. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att under en femårsperiod teckna aktier i Bolaget. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar Bolagets aktiers kurs på den handelsplats aktien är noterad per dagen för tilldelning av optionen. Optionerna kommer att, under förutsättning av att styrelseuppdraget fortsätter och underkastade Erbjudandet, bli möjliga att tilldelas i tre olika trancher under en period av tre år (dvs. 33,33 procent varje år) efter datumet för beviljandet.

I det fall samtliga teckningsoptioner tecknas och nyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 200 000 aktier och aktiekapitalet med 500 GBP.

Om samtliga utgivna optioner i Styrelseprogrammet nyttjas medför det en utspädning om cirka 0,45 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget i förhållande till antalet aktier efter börsnoteringen.

 

Optionsprogram 2017

I Optionsprogram 2017 som beslutades av extra bolagsstämma den 21 juni 2017 beslutades om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda i Aspire Global i form av emission av högst 775 800 teckningsoptioner. Bolaget har reserverat 775 800 emitterade men ännu inte utgivna aktier för Optionsprogram 2017.
Teckningsoptionerna kan erhållas vederlagsfritt eller tecknas till ett pris uppgående till marknadsvärdet per dagen för tilldelning och betalas kontant. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att under en femårsperiod teckna aktier i Bolaget. Varje teckningsoption berättigar till teckning av ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar Bolagets aktiers kurs på den handelsplats aktien är noterad per dagen för tilldelning av optionen. Optionerna kommer att, under förutsättning av fortsatt anställning och underkastade Erbjudandet, tilldelas i tre olika trancher under en period av tre år (dvs. 33,33 procent varje år) efter datumet för beviljandet. Optionerna är reserverade för nuvarande och framtida anställda, varvid (i) ledningen och andra ledande befattningshavare (högst 20 personer) kan erbjudas att förvärva högst 615 800 optioner och (ii) övriga anställda (högst 200 personer) kan komma att erbjudas att förvärva högst 12 000 optioner per person, totalt högst 160 000 optioner.

I det fall samtliga teckningsoptioner tecknas och nyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 775 800 aktier och aktiekapitalet med 1 939,50 GBP.

Om samtliga utgivna optioner i Optionsprogram 2017 nyttjas medför det en utspädning om cirka 1,73 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget i förhållande till antalet aktier efter börsnoteringen.