Contact Us    [recaptcha id:cap]

    REVISIONSUTSKOTT

    REVISIONSUTSKOTT

    Revisionsutskottet är ansvarigt för att stötta styrelsen i frågor som relaterar till den finansiella rapporteringen, revision och riskhantering inklusive översyn och granskning av fullständigheten av företagets finansiella rapportering liksom den interna kontrollens effektivitet. Revisionsutskottet består av icke-exekutiva styrelseledamöter som tillsätts av och är ansvariga inför styrelsen.

    Revisionsutskottets ledamöter är Fredrik Burvall (revisionserfarenhet) och Aharon Aran.