Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Kallelse till årsstämma i Aspire Global Plc

  Back

  Aktieägarna i Aspire Global Plc (the “Bolaget”) kallas härmed till Bolagets årsstämma, vilken äger rum tisdag den 14 maj, 2019, klockan 14:00 i Pareto Securities lokaler i Berzelii Park 9 i Stockholm, Sverige.

  Rätt att delta och anmälan

  Aktieägare som önskar att deltaga under årsstämman ska:

  • dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 maj 2019 (avstämningsdagen); och
  • dels till Bolaget anmäla sitt deltagande på årsstämman senast den 9 maj 2019.

  Anmälan om deltagande på årsstämman ska ske skriftligen till Bolaget via e-mail, agm@aspireglobal.com, eller via post till följande adress: Aspire Global Plc – Annual General Meeting, Level G, Office 1/5086, Quantum House, 75 Abate Rigord Street Ta’Xbiex XBX 1120; Malta.

  Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, nationalitet eller bolagets säte, adress, telefonnummer, e-mailadress samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två) och antal innehavda aktier.

  Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att få delta på årsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara genomförd senast 8 maj 2019, och förvaltaren måste därför i god tid före detta datum informeras om detta.

  Aktieägare som är berättigad att deltaga och rösta på årsstämman har möjlighet att delta och rösta via ombud. Ombud behöver inte vara aktieägare i Bolaget. Om deltagande sker genom ombud ska, utöver ovanstående information, ett signerat fullmaktsformulär sändas till Bolaget. Fullmaktsformulär finns att ladda ner från Bolagets hemsida (www.aspireglobal.com/investors). För privatpersoner gäller att fullmakten ska undertecknas av individen själv eller av ett ombud som har rätt att underteckna i dennes ställe, medan fullmakter för juridiska personer ska undertecknas av en firmatecknare eller ombud med rätt att teckna firman. Om fullmaktsformulär är undertecknat av ett ombud på aktieägares vägnar, ska bevis om rätten att underteckna för aktieägaren styrkas.

  Fullmakten i original, och för det fall aktieägaren är en juridisk person registreringsbevis, eller andra behörighetshandlingar som utvisar firmateckningsrätt för personen som undertecknat fullmaktsformuläret, ska vara Bolaget tillhanda senast 48 timmar före tidpunkten för årsstämman på adress: Aspire Global Plc – Annual General Meeting; Level G, Office 1/5086; Quantum House, 75 Abate Rigord Street; Ta’Xbiex XBX 1120; Malta. Aktieägare som önskar delta via ombud ombeds därför att så snart som möjligt sända sina fullmakter, och i förekommande fall, behörighetshandlingar utvisande firmateckningsrätt för personen som undertecknat fullmaktsformuläret.

  Aktieägare, eller ombud/företrädare, ska kunna uppvisa giltiga identitetshandlingar för att ha rätt att närvara och rösta vid årsstämman. För juridiska personer gäller dessutom att företrädaren ska kunna uppvisa en giltig kopia av ett registreringsbevis eller motsvarande underlag som styrker rätten att företräda aktieägare, för att kunna närvara och rösta vid årsstämman.

  Förslag till dagordning

  1. Årsstämmans öppnande;
  2. Val av ordförande vid årsstämman;
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd på årsstämman;
  4. Godkännande av den föreslagna dagordningen;
  5. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden underteckna protokollet;
  6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;
  7. Verkställande direktörens presentation;
  8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för koncernredovisningen.
  9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
  12. Beslut om antalet styrelseledamöter i Bolaget;
  13. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor;
  14. Val av styrelseledamöter;
  15. Val av revisor;
  16. Stämmans avslutande.

  Förslag

  Punkt 2 – val av ordförande under årsstämman

  Styrelsens ordförande Carl Klingberg föreslås till ordförande på årsstämman.

  Punkt 9 – fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

  Styrelsens ledamöter har antagit, och föreslår aktieägarna att anta, den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, förvaltningsberättelsen samt revisions-berättelsen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018.

  Punkt 10 – förslag till utdelning

  Styrelsen föreslår, i linje med koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2018 samt förslaget i årsredovisningen, att Bolagets aktieägare beslutar om en utdelning uppgående till 1,27 kronor per aktie, för räkenskapsåret 2018. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för utdelning är 16 maj 2019.

  Punkt 12 – beslut om antalet ledamöter i styrelsen

  Det föreslås antalet ledamöter inte ska ändras och att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter.

  Punkt 13 – beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor

  Det föreslås att årsstämman beslutar om ett arvode om maximalt EUR 300 000 (exklusive den ersättning som Tsachi (Isaac) Maimon kommer att erhålla för sin tjänst som VD för Bolaget), att fördelas mellan styrelsens ledamöter, medan den maximala bruttoersättningen Tsachi (Isaac) Maimon för hans uppdrag som Bolagets VD inte ska överstiga 550 000 EUR (fast och rörlig lön). Det föreslås vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

  Beslut 14 – val av styrelseledamöter

  Carl Klingberg, Fredrik Burvall, Tsachi (Isaac) Maimon, Barak Matalon, och Aharon Aran, samtliga för närvarande styrelseledamöter, ställer vid årsstämman upp för omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås vidare att Carl Klingberg omväljs till styrelsens ordförande.

  Beslut 15 – val av revisor

  Det föreslås omval av BDO som Bolagets revisor.

   

  Övrig information

  Bolaget har 45 308 620 utestående aktier per dagens datum. Varje aktie medför en röst på årsstämman.

  En kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018, Bolagets bolagsordning samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.aspireglobal.com/investors.

  Hantering av personuppgifter

  Personuppgifter som lämnas av aktieägare genom anmälan eller fullmaktsformulär i samband med årsstämman kommer att hanteras av Bolaget i enlighet med Dataskyddsförordningen enbart i syfte att hantera aktieägarnas önskemål samt i syfte att organisera årsstämman. Bolaget är skyldigt att varje år hålla en årsstämma och personuppgifter krävs för att organisera stämman. Personuppgifter kommer att raderas av Bolaget efter årsstämman. Eventuella klagomål avseende Bolagets hantering av personuppgifter kan lämnas in till Informations- och dataskyddsombudsmannen. För ytterligare information om hur Aspire hanterar personuppgifter, vänligen kontakta DPO@aspireglobal.com.

  ____________________

  Malta, April 2019

  Aspire Global Plc

  Styrelsen

  För mer information, vänligen kontakta:

  Tsachi Maimon, VD, Tel: +356 – 79777898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com

  Motti Gil, CFO, Tel: +972 – 73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  Om Aspire Global
  Aspire Global erbjuder sedan 2005 operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Storbritannien, Danmark, Sverige och Malta. Bolaget är registrerat på Malta med registreringsnummer C 80711 och är noterat på Nasdaq First North premier Growth Market (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA AB, Sverige. Läs mer på Aspireglobal.com