Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Kallelse till årsstämma i Aspire Global Plc

  Back

  Aktieägarna i Aspire Global Plc (the “Bolaget”) kallas härmed till Bolagets årsstämma, vilken äger rum onsdagen den 6 maj, 2020, i Bolagets lokaler 135 High Street, Sliema, Malta. Stämman börjar kl. 14.00.

  Rätt att delta

  Aktieägare som önskar att delta vid årsstämman ska:

  • dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 april 2020 (avstämningsdagen); och
  • dels till Bolaget anmäla sitt deltagande på årsstämman senast den 4 maj 2020.

   

  Anmälan

  Anmälan om deltagande på årsstämman ska ske skriftligen till Bolaget via e-mail, agm@aspireglobal.com, eller via post till följande adress: Aspire Global Plc – Annual General Meeting, Level G, Office 1/5086, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta’Xbiex XBX 1120, Malta.

  Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, nationalitet eller bolagets säte, adress, telefonnummer, e-mailadress samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två) och antal innehavda aktier.

  Förvaltarregistrerade aktier

  Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att få delta på årsstämman, förutom att anmäla sig till årsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara genomförd senast 29 april 2020, och förvaltaren måste därför i god tid före detta datum informeras om detta. Detta förfarandet kan också gälla för aktier som innehas på en aktieägares bankkonto och vissa former av investeringskonton.

  Rätt att utse ombud och fullmaktsformulär

  Aktieägare som är berättigad att delta och rösta på årsstämman har möjlighet att delta och rösta via ombud och har möjlighet att lämna en röstinstruktion till ombudet. Ombud behöver inte vara aktieägare i Bolaget och kan vara ordföranden på årsstämman. Om deltagande sker genom ombud ska, utöver ovanstående information, ett signerat fullmaktsformulär sändas till Bolaget. Fullmaktsformulär finns att ladda ner från Bolagets hemsida (www.aspireglobal.com/investors).

  Ombud och distansröstning före årsstämman

  Vederbörligen registrerade aktieägare har möjlighet att företrädas av ett ombud, som kan instrueras att rösta om de föreslagna besluten i enlighet med den aktuella aktieägarens instruktioner. Varje aktieägare har möjlighet att utse ordförande på årsstämman som sitt ombud och instruera ordföranden om att rösta om vart och ett av de föreslagna besluten. För att kunna representeras av ombud måste aktieägarna fortfarande registrera sin närvaro och skicka in fullmaktsformuläret inom den föreskrivna tidsfristen. Aktieägare som vill utse ombud och tillhandahålla röstinstruktioner uppmuntras, för att underlätta organisationen, att skicka in den nödvändiga dokumentationen så fort som möjligt.

  Fullmakten i original, och för det fall aktieägaren är en juridisk person registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar som utvisar firmateckningsrätt för personen som undertecknat fullmaktsformuläret, ska vara Bolaget tillhanda senast den 4 maj 2020 kl. 14.00. De dokument som krävs ska skickas till Bolagets e-post agm@aspireglobal.com och per post till följandeadress: Aspire Global Plc – Annual General Meeting; Level G, Office 1/5086; Quantum House, 75 Abate Rigord Street; Ta’Xbiex XBX 1120; Malta. För privatpersoner gäller att fullmakten ska undertecknas av individen själv eller av ett ombud som har rätt att underteckna i dennes ställe, medan fullmakter för juridiska personer ska undertecknas av en firmatecknare eller ombud med rätt att teckna firman. Om fullmaktsformulär är undertecknat av ett ombud på aktieägares vägnar, ska bevis om rätten att underteckna för aktieägaren styrkas.

  Viktig information i samband med Covid-19 och årsstämmans genomförande

  I och med utvecklingen av Covid-19 fortsätter Bolaget att noga övervaka regeringars och folkhälsomyndigheters råd och riktlinjer för att hålla offentliga evenemang och sammankomster samt reseförbud. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att förändra platsen och formatet för årsstämman i år. Även om Bolaget vanligtvis välkomnar möjligheten att träffa och samarbeta med våra aktieägare personligen på årsstämman, anser styrelsen, under nuvarande omständigheter, att fysisk närvaro vid årsstämman medför onödiga hälsorisker för aktieägare och personal och strider mot regeringens riktlinjer och hälsomyndigheter för att bekämpa Covid-19-pandemin. Årsstämman är ett centralt forum för våra aktieägare och styrelse, dock är våra aktieägares, anställdas och partners hälsa av avgörande betydelse för oss. Av denna anledning föreslår Bolaget med eftertryck för Bolagets aktieägare att överväga att rösta på årsstämman via ombud. Aktieägare har möjlighet att utse ordföranden på årsstämman som sitt ombud för att delta i stämman och rösta för deras räkning. Fullmaktsformulär och röstinstruktion för fullmakten kan hittas på Bolagets hemsida. Besluten från årsstämman kommer att publiceras på vår hemsida så snart som möjligt efter årsstämman.

  Bolagsordningen för Aspire Global tillåter för närvarande inte ”hybridstämmor”, aktieägarna måste personligen eller genom ombud vara närvarande på bolagsstämman för att kunna rösta. Mot bakgrund av detta har styrelsen föreslagit för aktieägarna att ändra bolagsordningen (se beslutspunkt 16) vid årsstämman, så att Bolaget kan hålla hybrida bolagsstämmor i framtiden. Aspire Global eftersträvar, mot bakgrund av den kommande årsstämman, att liveströmma årsstämman och låta aktieägarna följa årsstämman från sin dator eller smarttelefon men påpekar att detta inte utgör formell närvaro på årsstämman. Bolaget kommer att publicera ytterligare information på Bolagets hemsida om årsstämman kommer att liveströmmas. Aspire Global välkomnar frågor från aktieägare relaterade till årsstämmans genomförande och kan insändas till e-mail agm@aspireglobal.com före 30 april 2020. Styrelsen eftersträvar att besvara dessa frågor under årsstämman.

  Aspire Global vidtar också ett antal ytterligare åtgärder i samband med årsstämman, inklusive att ställa in alla eventuella sociala sammankomster kring årsstämman. Externa gäster kommer inte att bjudas in till årsstämman och inga förfriskningar kommer att serveras före eller under årsstämman.

  Bolaget kommer att så fort som praktiskt möjligt, på Bolagets hemsida, informera om eventuella, oundvikliga, avvikelser avseende årsstämman. Aktieägare uppmanas därför att regelbundet kontrollera Bolagets webbplats för vidareutveckling i samband med årsstämman (https://www.aspireglobal.com/corporate-governance/annual-general-meeting-agm/) och att mycket noggrant överväga offentliga hälsomyndigheters och regeringars råd inför årsstämman.

  Förslag till dagordning

  Allmänt

  1. Årsstämmans öppnande;
  2. Val av ordförande vid årsstämman;
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd på årsstämman;
  4. Godkännande av den föreslagna dagordningen;
  5. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden underteckna protokollet;
  6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;
  7. Verkställande direktörens presentation;

   

  Ordinära beslutspunkter

  1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för koncernredovisningen.
  2. Beslut om fastställande av årsredovisningen, resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  3. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
  5. Beslut om antalet styrelseledamöter i Bolaget;
  6. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor;
  7. Val av styrelseledamöter;
  8. Val av revisor;

   

  Extraordinära beslutspunkter

  1. Första extraordinära beslutspunkten: Beslut om ändring av Bolagets Bolagsordning avseende tillåtelse för Bolaget att hålla ”hybridstämmor”;
  2. Andra extraordinära beslutspunkten: Beslut om ändring av Bolagets Bolagsordning avseende bemyndigande för att återköp av egna aktier;
  3. Tredje extraordinära beslutspunkten: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av högst 4 643 427 av Bolagets utgivna och utestående aktier (”återköpsprogram för aktier”)
  4. Fjärde extraordinära beslutspunkten: Beslut om ändring av Bolagets Bolagsordning avseende kallelseförfarande

   

  Allmänt

  1. Stämmans avslutande.

   

  Den tredje extraordinära beslutspunkten är villkorad av att bolagsstämman beslutar att godkänna den andra extraordinära beslutspunkten. Om bolagsstämman inte röstar för den andra extraordinära beslutspunkten kommer den tredje extraordinära beslutspunkten att anses ha avvisats. Den första och andra extraordinära beslutspunkten är villkorade av att de föreslagna ändringarna i Bolagets bolagsordning registreras hos Maltesiska bolagsregistret.

  Förslag till beslut

  Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

  Det föreslås att  Olga Finkel, company secretary i Aspire Global, väljs till ordförande på årsstämman.

  Punkt 9 – Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

  Styrelsens ledamöter (”Styrelsen”) har antagit, och föreslår för aktieägarna att anta, den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, förvaltningsberättelsen samt revisions-berättelsen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019.

  Föreslagen ordinär beslutspunkt 1/2020 Aktieägarna har beslutat att godkänna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, förvaltningsberättelsen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2019.

   

  Punkt 10 –           Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

  Styrelsen föreslår, i linje med koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2019 samt i enlighet med förslaget i årsredovisningen, att Bolagets aktieägare beslutar att inte dela ut någon utdelning.

  Föreslagen ordinär beslutspunkt 2/2020 Aktieägarna har beslutat att ingen utdelning kommer att betalas ut för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2019.

   

  Punkt 11 – Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

  Det föreslås att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet gentemot Bolaget för verksamhetsåret 2019 i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag.

  Föreslagen ordinär beslutspunkt 3/2020 Aktieägarna har beslutat att individuellt bevilja ansvarsfrihet till varje styrelseledamot och den verkställande direktören avseende deras förvaltning av Bolaget för verksamhetsåret 2019 i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag.

   

  Punkt 12 – Beslut om antalet styrelseledamöter

  Det föreslås antalet ledamöter inte ska ändras och att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter.

  Föreslagen ordinär beslutspunkt 4/2020 Aktieägarna har beslutat att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter

   

  Punkt 13 – Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor

  Det föreslås att årsstämman beslutar om ett arvode om maximalt [300 000 EUR] (exklusive den ersättning som Tsachi (Isaac) Maimon kommer att erhålla för sin tjänst som VD för Bolaget), att fördelas mellan styrelsens ledamöter, medan den maximala bruttoersättningen Tsachi (Isaac) Maimon för hans uppdrag som Bolagets VD inte ska överstiga 600 000 EUR (fast och rörlig lön). Det föreslås vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

  Föreslagen ordinär beslutspunkt 5/2020 Aktieägarna har beslutat om ett maximalt arvode om 300 000 EUR (exklusive den ersättning som Tsachi (Isaac) Maimon kommer att erhålla för sin tjänst som VD för Bolaget), att fördelas mellan styrelsens ledamöter, medan den maximala bruttoersättningen Tsachi (Isaac) Maimon för hans uppdrag som Bolagets VD inte ska överstiga 600 000 EUR (fast och rörlig lön). Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

   

  Punkt 14 – Val av styrelseledamöter

  I enlighet med bestämmelserna i Bolagets bolagsordning kommer samtliga styrelseledamöter att avsluta sina uppdrag vid årsstämman.

  Samtliga av styrelsens nuvarande styrelseledamöter, Carl Klingberg, Fredrik Burvall, Tsachi (Isaac) Maimon, Barak Matalon, och Aharon (Rony) Aran är tillgängliga för omval vid årsstämman för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Det föreslås vidare att Carl Klingberg omväljs till styrelsens ordförande.

  Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.aspireglobal.com/investors).

  Föreslagen ordinär beslutspunkt 6/2020 Aktieägarna har beslutat att omvälja Carl Klingberg till styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma.
  Föreslagen ordinär beslutspunkt 7/2020 Aktieägarna har beslutat att omvälja Fredrik Burvall till styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma.
  Föreslagen ordinär beslutspunkt 8/2020 Aktieägarna har beslutat att omvälja Barak Matalon till styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma.
  Föreslagen ordinär beslutspunkt 9/2020 Aktieägarna har beslutat att omvälja Aharon (Rony) Aran till styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma.
  Föreslagen ordinär beslutspunkt 10/2020 Aktieägarna har beslutat att omvälja Tsachi (Isaac) Maimon till styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma.
  Föreslagen ordinär beslutspunkt 11/2020 Aktieägarna har beslutat att omvälja Carl Klingberg till styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.

   

  Beslut 15 – Val av revisor

  Det föreslås omval av BDO som Bolagets revisor.

  Föreslagen ordinär beslutspunkt 12/2020 Aktieägarna har beslutat att BDO som Bolagets revisor.

   

  Förslag till extraordinära beslutspunkter och information om förslagen

  Punkt 16 – Första extraordinära beslutspunkten: Beslut om ändring av Bolagets Bolagsordning avseende tillåtelse för Bolaget att hålla ”hybridstämmor”

  De föreslagna ändringarna av bolagsordningen tillåter Bolaget att hålla ”hybridstämmor”, där aktieägare har möjlighet att delta och närvara personligen (på plats) eller genom elektroniska hjälpmedel. Detta är i linje med marknadspraxis och är förenligt med uppfattning från vissa institutionella aktieägarorganisationer. Ändringen av bolagsordningen tillåter inte Bolaget att enbart hålla bolagsstämma på elektronisk väg. Styrelsens nuvarande avsikt är att fortsätta att hålla fysiska bolagsstämmor, förmågan att hålla ”hybridstämmor” där aktieägare deltar på en fysisk plats och andra deltar elektroniskt skulle förenkla för Bolagets aktieägare att delta i kommande bolagsstämmor.

  Årsstämman behöver överväga och, om det anses lämpligt, anta följande extraordinära beslut:

  Föreslagen extraordinär beslutspunkt 1/2020 Det beslutas att artikel 15.3 i Bolagets bolagsordning ersätts i sin helhet med följande:

  15.3 Bolagsstämma, vare sig ordinarie eller extraordinär, ska hållas i Stockholm, Sverige eller på Malta i enlighet med styrelsens beslut. Styrelsen ska i förhållande till varje stämma fastställa sättet att delta i och närvara på bolagsstämman, inklusive om de personer som har rätt att delta i och närvara på bolagsstämman ska ha möjlighet att göra det genom att samtidigt delta på fysisk plats i Stockholm eller Malta enligt, beslut av styrelsen, och med hjälp av elektroniska hjälpmedel eller anordningar bestämda av styrelsen.

  Styrelsen har rätt att besluta, enligt eget omdöme, att det är möjligt för personer som är berättigade att delta i och närvara på bolagsstämma att samtidigt delta  i och närvara på bolagsstämma med hjälp av en elektroniska hjälpmedel (”hybridstämma”) eller genom anordningar och även fastställa, olika sätt, närvaro och deltagande som används i samband med bolagsstämma. Oavsett vad som föreskrivs i klausul 20.1 och 29.1 i bolagsordningen, och under förutsättning att styrelsen har möjliggjort närvaro och deltagande med hjälp av en elektroniska hjälpmedel eller anordningar, ska Bolagets aktieägare representeras personligen eller genom fullmakt med hjälp av en elektroniska hjälpmedel eller anordningar och räknas in i röstlängden för och ha rätt att delta i den aktuella bolagsstämman. Bolagsstämman ska anses behörigen sammankallad och dess förfaranden giltiga om ordföranden för stämman är tillfreds om att tillräckliga anordningar finns tillgängliga för att säkerställa att aktieägarna som deltar vid stämman på alla sätt (inklusive med hjälp av elektroniska hjälpmedel eller anordningar) kan: (a) delta i angelägenheten för vilken stämman har sammankallats; (b) höra alla personer som talar vid stämman; och (c) höras av alla andra personer närvarande vid stämman.

  Rätten för en aktieägare att delta i angelägenheten på varje stämma med hjälp av elektronisk hjälpmedel eller anordningar ska utan begränsning innehålla rätt att tala, rösta, företrädas av ett ombud och ha tillgång (inklusive elektronisk tillgång) till alla dokument i enlighet med lag eller bolagsordning som ska finnas tillgängliga vid stämman.

  Om styrelsen har beslutat att möjliggöra närvaro och deltagande med hjälp av elektroniska hjälpmedel eller anordningar i enlighet med denna artikel 15.3, ska kallelse till stämma, utöver innehållet som anges i artikel 18 i bolagsordningen, ange att stämman hålls både fysiskt och via elektroniska hjälpmedel (”hybridstämma”). Styrelsen har, enligt eget omdöme, rätt att besluta vilka elektroniska hjälpmedel som gäller för stämman och de elektroniska hjälpmedlen kan variera från tid till annan och för olika stämmor.

  Om bolagsstämman samtidigt hålls med hjälp av elektroniska hjälpmedel eller anordningar, kan styrelsen besluta om (och  ordföranden vid ordinarie bolagsstämman) anordningar och ställa krav eller begränsningar som är: (a) nödvändiga för att säkerställa identifieringen av deltagare och säkerheten för elektronisk kommunikation; och (b) proportionella för att säkerställa dessa krav.

  Omröstning ska gälla för alla beslut som fattas av aktieägarna som deltar vid stämman med hjälp av elektroniska hjälpmedel eller anordningar. Omröstning kan ske med elektroniska hjälpmedel som styrelsen enligt eget omdöme ansett lämpliga för stämman.

  Under förutsättning att samtidigt deltagande vid och närvaro på stämman med hjälp av en elektroniska hjälpmedel eller anordningar har möjliggjorts av styrelsen i enlighet med denna artikel 15.3, ska ingenting i denna bolagsordningen utesluta att en stämma hålls och genomförs på ett sådant sätt som tillåter samtidigt deltagande vid och närvaro på en fysisk plats i Stockholm eller på Malta, och med hjälp av elektroniska hjälpmedel eller anordningar.

   

  Punkt 17 – Andra extraordinära beslutspunkten: Beslut om ändring av Bolagets Bolagsordning avseende bemyndigande för att återköp av egna aktier

  Det rekommenderas att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning i enlighet med den andra extraordinära beslutspunkten i denna kallelse. Förslaget att ändra Bolagets bolagsordning görs i samband med att Bolagets styrelse bemyndigas att besluta om förvärv av egna aktier (återköp av aktier). För att ett bolag ska ha rätt att förvärva egna aktier måste bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning tillåta återköp av aktier.

  För närvarande tillåter artikel 4.1 i Bolagets bolagsordning att Bolaget återköper egna aktier ”i händelse av att Bolagets aktier är noterade på en reglerad marknad” och under vissa ytterligare villkor. Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market Premier som är en multilateral handelsplattform (MTF) och inte en reglerad marknad. För att Bolaget ska ha tillåtelse att förvärva egna aktier medan aktierna är listade på Nasdaq First North Growth Market Premier måste artikel 4.1 i Bolagets bolagsordning ändras. Det föreslås därför att artikel 4.1 i Bolagets bolagsordning ändras för att tillåta att Bolaget beslutar om återköp av egna aktier medan Bolaget är listat på en multilateral handelsplattform.

  Årsstämman behöver överväga och, om det anses lämpligt, anta följande extraordinära beslut:

  Föreslagen extraordinär beslutspunkt 2/2020 Det beslutas att artikel 4.1 i Bolagets bolagsordning ersätts i sin helhet med följande:

  ”4,1. I händelse av att Bolagets aktier är noterade på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform (MTF), och med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 106 och 107 i maltesiska bolagslagen, kan Bolaget köpa eller ingå avtal enligt vilket det kommer eller kan köpa egna aktier i, oberoende vilken aktieklass (inklusive eventuella inlösningsbara preferensaktier).

   

  Punkt 18 – Tredje extraordinära beslutspunkten: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av högst 4 643 427 av Bolagets utgivna och utestående aktier (”återköpsprogram för aktier”)

  Det rekommenderas att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om att förvärva högst 4 643 427 av Bolagets emitterade och utestående aktier, motsvarande cirka 10 procent av det totala antalet utgivna aktier per dagen för kallelsen. Förvärv får endast göras till ett pris inom det rådande prisintervallet mellan den högsta köpkursen och den lägsta säljkursen vid förvärvstidpunkten. Sådana förvärv av egna aktier kan ske vid flera tillfällen och styrelsen kan besluta om att fortsätta med ett sådant återköp av aktier eller bestämma dess tidtabell, belopp, metod och prissättning baserat på rådande marknadsvillkor vid tidpunkten för en sådan framtidsbestämning och under alla omständigheter, med förbehåll för att ha fått förhandsgodkännande av denna årsstämma och i enlighet med gällande lagar. Styrelsens beslut att utöva bemyndigandet att förvärva Bolagets stamaktier beror på antal faktorer, inklusive Bolagets aktiekurs och andra investeringsmöjligheter. Styrelsen anser det vore klokt att kunna agera med kort varsel om omständigheterna berättigar, bemyndigandet kommer endast att utövas om styrelsen anser att detta skulle leda vara i Bolagets och dess aktieägares intresse som helhet, först efter att ha övervägt andra investeringsmöjligheter som är öppna för Bolaget.

  Styrelsen önskar understryka att maximala antalet aktier endast anges i syfte att uppfylla lagstadgade krav när Bolaget söker detta bemyndigande och bör inte ses som en indikation för hur många aktier Styrelsen avser att förvärva. Bemyndigandet att förvärva aktier som beviljats genom detta föreslagna upphör att gälla på årsstämman 2021 och får inte överstiga 18 månader från dagen för denna årsstämma.

  Målet med återköpet är att optimera och förbättra kapitalstrukturen i Bolaget och därigenom skapa mervärde för Bolagets aktieägare. Efter sådana återköp är styrelsens avsikt att antingen makulera aktierna eller överlåta aktierna till anställda enligt befintligt incitamentsprogram.

  I enlighet med den maltesiska bolagslagen kan ett bolag förvärva egna aktier på annat sätt än genom teckning, förutsatt att (bland annat) tillstånd ges genom ett extraordinärt beslut, vilket måste bestämma villkoren för sådana förvärv och, i synnerhet det maximala antalet aktier som ska förvärvas, varaktigheten för den period för vilket bemyndigandet ges och det maximala och lägsta vederlaget.

  Årsstämman behöver överväga och, om det anses lämpligt, anta följande extraordinära beslut:

  Föreslagen extraordinär beslutspunkt 3/2020 Det beslutas att styrelsen bemyndigas att återköpa ordinarie aktier i Bolaget i enlighet med följande:

  i.            det maximala antalet av Bolagets emitterade och utestående aktier som kan förvärvas är  4 643 427, vilket motsvarar cirka 10 procent av de totala emitterade och utestående aktierna vid dagen för denna kallelse;

  ii.            minsta priset som får betalas för aktierna ska vara den lägsta säljkursen på Nasdaq First North Growth Market Premier vid varje given tidpunkt;

  iii.            högsta priset som får betalas för aktierna ska vara det högsta köpkursen på Nasdaq First North Growth Market Premier vid varje given tidpunkt;

  iv.            förvärv av egna aktier kan ske vid flera tillfällen och styrelsen kan besluta om att fortsätta med återköp av aktier eller bestämma dess tidsplan, belopp, metod och prissättning; och

  v.            bemyndigandet som beviljas genom detta beslut upphör att gälla på årsstämman 2021 och får inte överstiga 18 månader från dagen för denna årsstämma.

   

  Denna beslutspunkt är villkorad av att årsstämman beslutar om ändra bolagsordningen enligt den andra extraordinära beslutspunkten. För det fall att den andra extraordinära beslutspunkten inte vinner bifall ska den tredje extra ordinära beslutspunkten inte heller anses vinna bifall. För det fall att de extraordinära beslutspunkterna inte erhåller tillräcklig majoritet kommer förfarandet enligt bolagsordningen följas och en ytterligare bolagsstämma sammankallas. Vidare är de första och andra extraordinära beslutspunkterna villkorade av att bolagsordningsändringarna registreras hos Malta Business Registry.

  Punkt 19 – Fjärde extraordinära beslutspunkten: Beslut om ändring av Bolagets Bolagsordning avseende kallelseförfarande

  Bolagets bolagsordning stadgar att kallelse till bolagsstämma ska publiceras på Bolagets hemsida, både på engelska och på svenska, och kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Därutöver ska även Bolaget annonsera i Dagens Industri att kallelse till bolagsstämma skett. Det är inte längre möjligt för Bolaget att publicera kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Av denna anledning föreslås därför att kravet på att kallelse ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar tas bort från Bolagets bolagsordning eftersom det inte längre är möjligt för Bolaget att uppfylla detta krav. Det föreslås inga ändring avseende kravet att kallelsen ska publiceras på Bolagets hemsida, både på engelska och svenska, och annonseras i Dagens Industri.

  Föreslagen extraordinär beslutspunkt 4/2020 Det beslutas att artikel 17.2 i Bolagets bolagsordning ersätts i sin helhet med följande:

  ”17.2 Kallelse ska, oavsett vad som framgår av avsnitt 94 nedan, anses ha skett i behörig ordning om kallelsen publicerats på bolagets hemsida både på engelska och på svenska. Bolaget ska även annonsera i den svenska rikstäckande dagstidningen Dagens Industri om att kallelse skett och i annonsen ska det framgå hur aktieägare deltar vid stämman, information om bolagets namn, registreringsnummer, om stämman är av ordinarie eller extraordinär samt tid och plats för stämman.”

   

  Övrig information

  Bolaget har 46 434 277 utestående aktier per dagen för denna kallelse. Varje aktie medför en röst på årsstämman.

  En kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019, Bolagets bolagsordning samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.aspireglobal.com/investors.

  Annonseringen om kallelse till årsstämman som publicerades i Dagens Industri den 7 april 2020 innehåller felaktig information om avstämningsdagen och den sista dagen då aktieägarna får lämna in sin anmälan till stämman. Aktieägare uppmanas att förlita sig endast på den information som publiceras i denna kallelse till årsstämma.

  Hantering av personuppgifter

  Personuppgifter som lämnas av aktieägare genom anmälan eller fullmaktsformulär i samband med årsstämman kommer att hanteras av Bolaget i enlighet med Dataskyddsförordningen enbart i syfte att hantera aktieägarnas önskemål samt i syfte att organisera årsstämman. Bolaget är skyldigt att varje år hålla en årsstämma och personuppgifter krävs för att organisera stämman. Eventuella klagomål avseende Bolagets hantering av personuppgifter kan lämnas in till Informations- och dataskyddsombudsmannen. För ytterligare information om hur Aspire hanterar personuppgifter, vänligen kontakta DPO@aspireglobal.com.

  ____________________

  Malta, April 2020

  Aspire Global Plc

  Styrelsen

  För mer information, vänligen kontakta:

  Tsachi Maimon, VD, Tel: +356 – 79777898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com

  Motti Gil, CFO, Tel: +972 – +356-99240646 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  Om Aspire Global

  Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino, sportsspel och bingo. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global bedriver verksamhet på ett flertal reglerade marknader: Danmark, Irland, Malta, Portugal, Storbritannien och Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Premier (ASPIRE). Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. För mer information, se www.aspireglobal.com/investor

  Download PDF version