Contact Us  [recaptcha id:cap]

  KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2018 I ASPIRE GLOBAL PLC

  Back

  Vid årsstämma i Aspire Global Plc idag, den 8 maj 2018, fastställdes koncernresultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017. Vidare beviljades ansvarsfrihet för styrelse och VD avseende räkenskapsåret 2017. Nuvarande styrelseledamöter Carl Klingberg (ordförande), Barak Matalon, Fredrik Burvall och Tsachi Maimon (VD) omvaldes för det kommande året tillsammans med Aharon Aran som valdes till ny styrelseledamot istället för Pinhas Zahavi.

  utdelning

  Årsstämman beslutade, i linje med koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2017 samt förslaget i årsredovisningen, att en utdelning uppgående till €3,8 miljoner, eller SEK 0,85 per aktie, ska betalas ut för räkenskapsåret 2017 med avstämningsdag den 11 maj 2018.

  styrelsen – ledamöter och ersättning

  Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen även fortsättningsvis ska utgöras av fem (5) ledamöter. Nuvarande styrelseledamöter Carl Klingberg (ordförande), Fredrik Burvall, Tsachi (Isaac) Maimon och Barak Matalon omvaldes till sina respektive poster för tiden fram till nästkommande årsstämma. Nuvarande styrelseledamot Pinhas Zahavi avböjde omval och ersattes av Aharon Aran genom nyval för tiden fram till nästkommande årsstämma. Aharon Aran, född 1949, är huvudägare i Aspire Global. Han har en “Bachelor degree in Economics” och en “MBA in Business administration” från Tel Aviv University. Han bidrar med omfattande kunskap om medielandskapet från en rad ledande befattningar på tidningar, tv och mediebyråer.

  Årsstämman beslutade vidare, enligt styrelsens förslag, om ett arvode uppgående till maximalt €300,000 ska fördelas mellan styrelsens ledamöter som ersättning för de arbeten som ledamöterna kommer att utföra såväl inom som utanför det ordinarie styrelsearbetet. Arvodet omfattar inte den ersättning som Tsachi (Isaac) Maimon kommer att erhålla för sin tjänst som CEO för bolaget.

  ledande befattningshavare – ersättning

  Årsstämman godkände, med 99,88 % rösterna, riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, enligt styrelsens förslag och nuvarande praxis i bolaget, inklusive ersättningen till Tsachi (Isaac) Maimon för sin tjänst som bolagets VD, för vilken han ska ersättas med ett belopp som maximalt får uppgå till €550,000 (fast/rörlig lön samt övrig ersättning). För fullständiga riktlinjer, se kallelse till årsstämman eller bolagets årsredovisning.

  revisor – val och ersättning

  Årsstämman beslutade, enligt styrelsen förslag, om omval av BDO som revisor för tiden fram till nästkommande årsstämma och att arvode utgår enligt godkänd räkning.

  för mer information, vänligen kontakta:

  Tsachi Maimon, vd, tel: +356-797 778 98 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, tel: +972-73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

  om denna information

  Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan 22:00 (CET) den 8 maj, 2018.

  OM Aspire Global

  Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Storbritannien, Danmark, Belgien, Italien och Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North premier Growth Market (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA AB, Sverige. För mer information, vänligen se https://www.aspireglobal.com/