Contact Us  [recaptcha id:cap]

  KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2020 I ASPIRE GLOBAL PLC

  Back

  Vid årsstämma i Aspire Global Plc idag, den 6 maj 2020, fastställdes koncernresultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019 och ansvarsfrihet för styrelse och VD beviljades. Nuvarande styrelseledamöter och styrelseordförande omvaldes fram till nästkommande årsstämma. Årsstämman godkände även fyra extraordinära beslutspunkter rörande förfaranden vid bolagsstämmor respektive ett program för återköp av aktier samt motsvarande ändringar i Bolagsordningen. Vid årsstämman företräddes 68,4 % av rösterna i Bolaget.

  PLATS FÖR ÅRSSTÄMMAN OCH RÖSTLÄNGD
  Aspire Globals årsstämma 2020 ägde rum på bolagets huvudkontor på Malta. På grund av den pågående pandemin (Covid-19) deltog aktieägare på distans medan formell närvaro och omröstning skedde via fullmakt. Närvarande aktieägare företrädde ett sammantaget innehav om 31 775 290 aktier, vilket utgjorde 68,4 % av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Även styrelsen, med undantag för Fredrik Burvall som ej närvarade, deltog på distans.

  KONCERNRESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT ANSVARSFRIHET
  Årsstämman fastställde koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019 samt beviljade ansvarsfrihet för styrelse och VD.

  UTDELNING
  Årsstämman beslutade, i linje med den fastställda koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2019 samt förslaget i årsredovisningen, att någon utdelning för räkenskapsåret 2019 ej ska utgå.

  STYRELSEN – LEDAMÖTER OCH ERSÄTTNING
  Årsstämman beslutade att styrelsen även fortsättningsvis ska utgöras av fem (5) ledamöter. Nuvarande styrelseledamöter Carl Klingberg (ordförande), Fredrik Burvall, Aharon Aran, Tsachi Maimon (VD) och Barak Matalon omvaldes för tiden fram till nästkommande årsstämma. Carl Klingberg omvaldes till styrelseordförande.

  Årsstämman beslutade vidare att ett arvode uppgående till maximalt 300 000 EUR, vilket är i nivå med föregående år och ska fördelas mellan styrelsens ledamöter som ersättning för de arbeten som ledamöterna kommer att utföra såväl inom som utanför det ordinarie styrelsearbetet. Arvodet omfattar inte den ersättning som Tsachi Maimon erhåller för sin tjänst som VD i bolaget, vilken maximalt får uppgå till 600 000 EUR per år (fast lön samt rörlig ersättning).

  REVISOR – VAL OCH ERSÄTTNING
  Årsstämman beslutade för omval av BDO som revisor för tiden fram till nästkommande årsstämma och att arvode utgår enligt godkänd räkning.


  ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN FÖR TILLÅTELSE AV ”HYBRIDSTÄMMOR”
  Årsstämman beslutade att ändra Bolagsordningen för att tillåta ”hybridstämmor”, där aktieägare har möjlighet att delta och närvara personligen (på plats) eller genom digitala hjälpmedel. Ändringen möjliggör inte att bolagsstämmor enbart hålls digitalt. Styrelsens nuvarande avsikt är att fortsätta att hålla fysiska bolagsstämmor, men med möjligheten att närvara digitalt.

  ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE BEMYNDIGANDE FÖR ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER
  Årsstämman beslutade att ändra Bolagsordningen avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (återköp av aktier). För att bolaget ska ha tillåtelse att förvärva egna aktier medan dessa är listade på Nasdaq First North Growth Market Premier, måste artikel 4.1 i Bolagsordningen ändras enligt förslaget i kallelsen.

  BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÅTERKÖP AV HÖGST 4 643 427 AV BOLAGETS UTGIVNA OCH UTESTÅENDE AKTIER (”ÅTERKÖPSPROGRAM FÖR AKTIER”)
  Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av uppemot 4 643 427 av Bolagets emitterade och utestående aktier, motsvarande cirka 10 % av det totala antalet utgivna aktier per dagen för kallelsen. Målet med återköpet är att optimera och förbättra kapitalstrukturen i Bolaget och därigenom skapa mervärde för Bolagets aktieägare. Efter sådana återköp är styrelsens avsikt att antingen makulera aktierna eller överlåta aktierna till medarbetare enligt befintligt incitamentsprogram. Styrelsens beslut att utöva bemyndigandet att förvärva Bolagets stamaktier beror på ett antal faktorer, inklusive Bolagets aktiekurs och andra investeringsmöjligheter.

  Bemyndigandet att förvärva aktier upphör att gälla tidigast på dagen för årsstämman 2021 och senast 18 månader från årsstämman 2020. Fullständiga villkor för återköpsprogrammet återfinns i kallelsen till årsstämman.

  ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE KALLELSEFÖRFARANDE
  Årsstämman beslutade att i Bolagsordningen ta bort kravet på att kallelse till bolagsstämmor ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar eftersom det inte längre är möjligt för Bolaget att uppfylla detta krav. Förslaget omfattar inga ändringar avseende kravet på att kallelse ska publiceras på både engelska och svenska på Bolagets hemsida samt annonseras i Dagens Industri.

  FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
  Tsachi Maimon, VD, tel: +356-79 777 898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, tel: +356- 9924 0646 eller email mottigi@aspireglobal.com

  OM DENNA INFORMATION
  Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan 22:30 (CEST) den 6 maj, 2020. Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde.

  OM ASPIRE GLOBAL
  Aspire Global är en B2B-leverantör inom iGaming med ett heltäckande erbjudande för framgångsrik lansering och drift av kasino, sportspel och bingo, inklusive teknisk plattform och spel. Den robusta plattformen erbjuds för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Spelerbjudandet omfattar både egenutvecklade spel och en hubb mot tredjepartsleverantörer. Aspire Global driver också flera egna spelportaler (B2C), däribland Karamba som ett framgångsrikt exempel på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på flera reglerade marknader som Danmark, Gibraltar, Irland, Malta, Portugal, Rumänien, Sverige, Storbritannien och USA. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Kiev, Indien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com.