Contact UsHållbarhet

HÅLLBARHETSARBETE
Att bedriva verksamhet spelbranschen är en etisk utmaning. Hur främjar man tillväxt samtidigt som man manar till måttfull konsumtion? Vi på Aspire Global tror att det är genom att bedriva verksamhet utifrån en hållbar affärsmodell och genom att sträva efter långsiktiga relationer med våra intressenter, samtidigt som vi minimerar vårt avtryck på samhälle och miljö.

 

Generellt Förhållningssätt
Aspire Global strävar efter att bedriva verksamhet på ett sätt som är hållbart på lång sikt. Verksamheten ska avspegla vår höga moral, bolagets värderingar och vår respekt för samtliga berörda parter. Mot bakgrund av dessa principer, försöker vi att kontinuerligt att höja ribban för vårt arbete och vara en förebild för andra i branschen.

 

Ansvar
Aspire Global arbetar utifrån en hållbarhetspolicy som bolagets styrelse ytterst ansvarar för att godkänna, verkställa eller ändra. Hållbarhetspolicyn är bindande för koncernen som helhet och övriga policydokument, riktlinjer, arbetsflöden och rutiner ska vara utformade i linje med denna. Det löpande ansvaret för att verkställa hållbarhetspolicyn ligger på VD i Aspire Global, som även ansvarar för att policyn är uppdaterad utifrån aktuella omständigheter, regleringar och behov – internt såväl som externt.

Bolagets chefer för reglering respektive compliance rapporterar till VD kring framstegen inom dessa områden, medan chefen för ansvarsfullt spelande, tillika CFO i bolaget, tillser utvecklingen inom detta område.

 

STRATEGI
Aspire Globals främsta intressenter kan delas in i sju grupper: spelare, partners, leverantörer, medarbetare, ägare, myndigheter och samhälle. För att strukturera bolagets hållbarhetsarbete, har vi gjort en väsentlighetsanalys där vi har tittat på vilka frågor som är relevanta för våra intressenter, där vi från vår sida har ansvar och möjlighet att påverka vårt avtryck. Utifrån denna analys har vi valt ut ett antal fokusområden för vårt arbete, formulerat en vision eller ett förhållningssätt och identifierat de främsta utmaningarna. Från och med årsredovisningen för 2019 avser vi att på ett mätbart sätt redovisa status, framsteg och framtida mål inom dessa områden.

 

INTRESSENTER

  1. 1.SPELARE

Aspire Global strävar efter att erbjuda en underhållande och säker spelupplevelse när det kommer till ansvarfullt spelande, integritet, betalning och bedrägeri. Vår främsta utmaning inom detta område är att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och säkerställa att vi har stöd, resurser och rutiner för att löpande uppdatera vårt erbjudande i takt med utvecklingen. 

  1. 2.PARTNERS

Aspire Globals partners är operatörer vars spelsajter drivs från Aspire Globals plattform. Aspire Global tror att långsiktiga relationer baserade på gemensamma intressen skapar sund och ihållande tillväxt för båda parter. Den främsta utmaningen ur ett hållbarhetsperspektiv är att hitta en samsyn kring vilka marknadssatsningar som är mest lovande och den optimala omfattningen av den insats som krävs för att uppnå full potential.

  1. 3.LEVERANTÖRER

Aspire Globals främsta leverantörer är spelutvecklare och mediebolag. Det kan även vara leverantörer av kontorstjänster, legal rådgivning eller finansiella tjänster. Liksom i fallet med partners, tror Aspire Global att långsiktiga relationer baserade på gemensamma intressen skapar sund och ihållande tillväxt för båda parter.

  1. 4.MEDARBETARE

Aspire Global erbjuder attraktiva karriärmöjligheter i en modern, flexibel, sund och stimulerande arbetsmiljö. Mot bakgrund av bolagets starka tillväxt är en av de främsta utmaningarna att hålla jämn takt när det kommer att attrahera och bibehålla kompetens. Det gäller både rutiner för rekrytering och den övriga utformningen av HR-funktionen. 

  1. 5.ÄGARE

Aspire Global strävar efter att generera långsiktig avkastning till sina aktieägare genom att bedriva verksamhet utifrån en långsiktigt hållbar affärsmodell. En utmaning är bibehålla stark tillväxt samtidigt som man förespråkar ett återhållsamt, ansvarsfullt spelande. En annan utmaning är att övertyga investerare om att även den finansiellt hållbara vägen framåt är måttlig – att det långsiktigt inte lönar sig att maximera intäkterna.

  1. 6.MYNDIGHETER

Aspire Global fokuserar på reglerade spelmarknader och strävar efter att aktivt bidra till att reformera spelbranschen som helhet tillsammans med myndigheter och andra intressenter. Huvudutmaningen för alla parter i denna förändringsprocess är att utforma, tolka och anpassa regelverket utifrån marknadsförhållandena.

    1. 7.SAMHÄLLE

Aspire Global påverkar både sin lokala omgivning och det globala samhället när det kommer till miljö och spelbranschens inverkan på samhället i stort.

Download PDF version