Contact UsHållbarhet

HÅLLBARHET

Två viktiga komponenter för att upprätthålla en hållbar verksamhet som ger investerarna en långsiktig avkastning på sin investering är en säker spelarmiljö liksom en hälsosam och attraktiv arbetsmiljö. Andra viktiga intressenter är partners, leverantörer och myndigheter. Företaget har förbundit sig att utföra sin verksamhet på ett hållbart, rättvist och ansvarsfullt sätt mot alla intressenter, samtidigt som de negativa effekterna på samhället, både lokalt och globalt, ska minimeras.

GRUNDLÄGGANDE PRINCIP

Att verka i spelindustrin är en etisk utmaning. Hur kan du växa uthålligt samtidigt som du främjar måttlig konsumtion? Vi på Aspire Global tror att det åstadkoms genom en uthållig affärsmodell och fokus på långsiktiga relationer med alla intressenter samtidigt som de negativa sociala och miljömässiga effekterna minimeras.

Aspire Global fokuserar på reglerade marknader vilket betyder att bolaget måste följa nationella lagar, juridiska principer och branschnormer som myndigheterna fastställt i olika jurisdiktioner där företaget har licenser. De legala kraven sätter miniminivån för verksamheten och i ett bredare perspektiv vill Aspire Global att verksamheten ska reflektera företagets värderingar och respekt för alla berörda intressenter, direkt eller indirekt. Med det i åtanke strävar företaget hela tiden efter att höja nivån på sitt hållbarhetsarbete och vara ett föredöme för andra.

ANSVAR

Det är Aspire Globals styrelse som har det formella hållbarhetsansvaret. Under 2019 tillsattes en speciell kommitté för att koordinera olika hållbarhetsinitiativ inom företaget och för att säkerställa att ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter beaktas i alla långsiktiga tillväxtinitiativ med avseende på fokus, resurser och mål.

Hållbarhetskommittén granskar relevanta hållbarhetsområden, deras påverkan, risker och möjligheter minst en gång per år i början av en ny rapporteringsperiod och diskuterar med styrelsen möjliga åtgärder för att justera olika verksamhetsaspekter inklusive rapporten. Hållbarhetskommittén utgörs av Tsachi Maimon (VD), Motti Gil (CFO och chef för ansvarsfullt spelande), Carl Klingberg (styrelsens ordförande) och Fredrik Burvall (styrelseledamot). Under 2019 höll kommittén fyra möten där fokus var på att upprätta en väsentlighetsanalys, välja ut väsentliga områden och etablera rutiner, ansvar och mål liksom ramverket för den årliga hållbarhetsrapporten.

Aspire Globals VD, tillsammans med CFO, chefen för HR och Operations samt en extern rådgivare är ansvariga för att integrera hållbarhetsperspektiven i alla aspekter av den dagliga verksamheten liksom för att följa upp och rapportera hur hållbarhetsarbetet utvecklas till hållbarhetskommittén.

OM RAPPORTEN

2019 års hållbarhetsrapport är Aspire Globals första hållbarhetsrapport som upprättats enligt GRI Standards på tillämpningsnivå ”Core”. Rapporten publiceras en gång per år och är integrerad med årsredovisningen. Informationen relaterar till räkenskapsåret 2019, om inte annat anges. Det fullständiga GRI-indexet finns på sidorna 66–69. Kontaktperson för frågor rörande rapporten är företagets VD. Rapporten har definierats enligt GRI-rekommendationerna och börjar med en väsentlighetsanalys som utgår från huvudämnen olika intressenter tagit upp. Strukturen följer i princip mer eller mindre tidigare års hållbarhetsrapport även om omfattningen och innehållet utökats väsentligt. Årets rapport har tagits fram tillsammans med en extern GRI-certifierad rådgivare och företagets avsikt är att i framtiden låta rapporten granskas externt.

Download PDF version