Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Utövande av tvångsinlösen av NeoGames S.A. i enlighet med Aspire Global p.l.c:s bolagsordning

  Back

  Härmed meddelas aktieägarna i Aspire Global Plc (”Aspire Global” eller ”Bolaget”) att Bolaget den 4 juni 2022 mottagit en begäran från NeoGames S.A. (“NeoGames”) om tvångsinlösen i enlighet med artikel 15.2 i Bolagets bolagsordning (”Bolagsordningen”).

  Utfallet i Erbjudandet

  Styrelsen hänvisar till uttalandet som gjordes av Bolagets budkommitté i samband med NeoGames offentliga uppköpserbjudande, det vill säga erbjudandet som lämnades av NeoGames den 17 januari 2022 till Bolagets aktieägare om att lämna in samtliga sina aktier i Aspire Global till NeoGames för ett vederlag bestående av en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i NeoGames i form av svenska depåbevis (”Erbjudandet”).

  Styrelsen hänvisar även till uttalandet som gjordes av NeoGames den 30 maj 2022 i samband med utfallet av Erbjudandet, vars acceptperiod avslutades den 25 maj 2022. NeoGames meddelade att vid utgången av acceptperioden, och inklusive sena men godkända accepter, har totalt 45 860 537 aktier i Aspire Global lämnats in i Erbjudandet, motsvarande 98,25 procent av aktierna och rösterna i Aspire Global före utspädning. Aktieägare som innehar 13 431 065 aktier har accepterat Grundalternativet med en maximal kontantkomponent enligt Mix & Match-möjligheten, aktieägare som innehar 55 055 aktier har accepterat Grundalternativet med en maximal aktiekomponent enligt Mix & Match-möjligheten, aktieägare som innehar 1 131 807 aktier har accepterat Grundalternativet utan val enligt Mix & Match-möjligheten och aktieägare som innehar 31 242 610 aktier har accepterat det Villkorade Alternativet.

  Mot bakgrund av att Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att NeoGames har blivit ägare till aktier som motsvarar minst 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Aspire Global har fullföljandevillkoret avseende en acceptnivå om minst 90 procent uppfyllts. Följaktligen har NeoGames meddelat att de kommer att slutföra förvärvet av aktierna i Bolaget som lämnats in i Erbjudandet. Tills vidare, för att ge de kvarvarande aktieägarna i Bolaget möjlighet att acceptera Erbjudandet, har NeoGames förlängt acceptperioden för Erbjudandet till och med den 14 juni 2022 kl. 17.00. (CEST).

  Meddelande om Tvångsinlösen

  Genom meddelandet om tvångsinlösen har NeoGames utövat sin rätt att kräva att alla de aktieägare i Bolaget som inte har lämnat sina aktier i enlighet med Erbjudandet och som under den förlängda Erbjudandeperioden inte lämnar in sina aktier i Bolaget i Erbjudandet (de ”Tvångsinlösta Aktieägarna”) att överföra alla sina aktier i Bolaget till NeoGames (”Tvångsinlösensrätten”).

  I enlighet med artikel 15.3 i Bolagets bolagsordning har Bolaget genom ett styrelsebeslut daterat den 14 juni 2022 godkänt meddelandet som ska ges till varje av de Tvångsinlösta Aktieägarna i den form som bifogas härtill som Bilaga I (”Meddelande till Aktieägare om Tvångsinlösen”). Meddelandet till Aktieägarna om Tvångsinlösen skickas av Bolaget till den senast kända adressen för de Tvångsinlösta Aktieägarna. Varje av de Tvångsinlösta Aktieägarna härmed vidare att, med hänsyn till NeoGames utövande av Tvångsinlösensrätten, ska varje av de Tvångsinlösta Aktieägarna överföra alla sina aktier i Bolaget till NeoGames i enlighet med bestämmelserna i Bolagets bolagsordning och Meddelande till Aktieägare om Tvångsinlösen.

  Bilaga I

  Meddelande till Aktieägare om Tvångsinlösen

  Styrelsen hänvisar till uttalandet som gjordes av Aspire Global p.l.c:s (”Bolagets”) budkommitté i samband med NeoGames offentliga uppköpserbjudande, det vill säga erbjudandet som lämnades av NeoGames den 17 januari 2022 till Bolagets aktieägare om att lämna in samtliga sina aktier i Aspire Global till NeoGames för ett vederlag bestående av en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i NeoGames i form av svenska depåbevis (”Erbjudandet”).

  Styrelsen hänvisar även till uttalandet som gjordes av NeoGames den 30 maj 2022 i samband med utfallet av Erbjudandet, vars acceptperiod avslutades den 25 maj 2022. NeoGames meddelade att vid utgången av acceptperioden, och inklusive sena men godkända accepter, har totalt 45 860 537 aktier i Aspire Global lämnats in i Erbjudandet, motsvarande 98,25 procent av aktierna och rösterna i Aspire Global före utspädning. Aktieägare som innehar 13 431 065 aktier har accepterat Grundalternativet med en maximal kontantkomponent enligt Mix & Match-möjligheten, aktieägare som innehar 55 055 aktier har accepterat Grundalternativet med en maximal aktiekomponent enligt Mix & Match-möjligheten, aktieägare som innehar 1 131 807 aktier har accepterat Grundalternativet utan val enligt Mix & Match-möjligheten och aktieägare som innehar 31 242 610 aktier har accepterat det Villkorade Alternativet.

  Mot bakgrund av att Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att NeoGames har blivit ägare till aktier som motsvarar minst 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Aspire Global, har fullföljandevillkoret avseende en acceptnivå om minst 90 procent uppfyllts. Följaktligen har NeoGames meddelat att de kommer att slutföra förvärvet av aktierna i Bolaget som lämnats in i Erbjudandet. För att ge de kvarvarande aktieägarna i Bolaget möjlighet att acceptera Erbjudandet, har NeoGames förlängt acceptperioden för Erbjudandet till och med den 14 juni 2022 kl. 17.00. (CEST).

  Aktieägare som inte har lämnat in sina aktier och som under den förlängda Erbjudandeperioden inte lämnar in sina aktier i Bolaget i enlighet med Erbjudandet ska överlåta alla sina aktier i Bolaget till NeoGames i enlighet med bestämmelserna i Bolagets bolagsordning och detta meddelande.

  Det vederlag som erbjuds för sådana aktier ska vara det samma (både i värde och form) som det som erbjuds under den nämnda förlängda Erbjudandeperioden, det vill säga Grundalternativet (enligt definitionen i Erbjudandet), bestående av:

  • avseende 50 procent av antalet aktier i Bolaget som lämnats in av sådan aktieägare: 111,00 SEK kontant per aktie i Bolaget; och
  • avseende de resterande 50 procenten av antalet aktier i Bolaget som lämnats in av sådan aktieägare: 0,320 aktier i NeoGames (motsvarande 71,05 SEK baserat på NeoGames stängningskurs den 14 januari 2022 och en SEK till USD valutakurs på 0,111) per aktie i Bolaget i form av svenska depåbevis,

   hädanefter ”Vederlaget”.

  Vederlaget ska inte inkludera eller tillåta några val under Mix & Match-möjligheten (som definieras i Erbjudandet). Vederlaget ska betalas av NeoGames inom femton (15) arbetsdagar från Långstoppdatumet (Eng. Long-Stop Date) (som definieras nedan) till Mangold Fondkommission AB i egenskap av likvidagent för NeoGames, i syfte att kreditera vederlaget till de senast anmälda bank- och depåkonton (i förekommande fall) till Bolaget av eller på uppdrag av en aktieägare. Den icke-kontanta delen av Vederlaget som betalas i form av svenska depåbevis ska krediteras det värdepapperskonto som finns i respektive aktieägares eller dennes förvaringsinstituts namn. För att undvika missförstånd, aktieägare som lämnar in sina aktier under den förlängda acceptperioden för Erbjudandet som löper ut den 14 juni 2022 kl. 17.00 (CEST) ska ha rätt att utnyttja Grundalternativet (enligt definitionen i Erbjudandet) utan några val under Mix & Match-möjligheten (som definieras i Erbjudandet).

  I enlighet med artikel 15.4 i Bolagets bolagsordning meddelar Bolaget härmed de Tvångsinlösta Aktieägarna om NeoGames begäran att överlåta alla sina respektive aktier till NeoGames senast på torsdag den 11 augusti kl. 17.00 (CEST) (motsvarande fyrtiofem (45) arbetsdagar från Meddelandet till Aktieägare om Tvångsinlösen (det ”Långstoppdatumet”)) samt att ingå och verkställa alla handlingar som är nödvändiga för att genomföra överlåtelsen av deras aktier i Bolaget till NeoGames. Eventuella aktieägare i Bolaget som inte har lämnat in sina aktier, och som under den förlängda Erbjudandeperioden inte lämnar in sina aktier i Bolaget enligt Erbjudandet, är skyldiga att överlåta sina aktier till NeoGames värdepapperskonto hos Clearstream AG i enlighet med de detaljer som anges i bilaga I till detta meddelande senast vid Långstoppdatumet.

  Skulle en Tvångsinlöst Aktieägare inte ha överlåtit sina aktier till NeoGames vid Långstoppdatumet ska Bolaget i enlighet med de befogenheter som tilldelats Bolaget i artikel 15.4 i Bolagets bolagsordning, (på uppdrag av varje sådan tvångsinlöst aktieägare) verkställa alla sådana dokument som är nödvändiga enligt tillämplig lag för att genomföra överlåtelsen av de Tvångsinlösta Aktieägarnas aktier i Bolaget till NeoGames. Vidare, när det gäller den icke-kontanta komponenten av vederlaget, där en Tvångsinlöst Aktieägare inte verkställer sådana dokument eller vidtar sådana åtgärder som krävs enligt tillämplig lag för att teckna aktierna och, eller depåbevisen i NeoGames, ska Bolaget (på uppdrag av varje sådan Tvångsinlöst Aktieägare) teckna aktierna och, eller depåbevisen i NeoGames. Ovannämnda fullmakter har beviljats Bolaget av varje Tvångsinlöst Aktieägare i enlighet med artikel 15.3 och artikel 15.6(b) i Bolagets bolagsordning och i form av en oåterkallelig fullmakt i form av säkerhet i enlighet med artikel 1187 i den maltesiska civillagen, kapitel 16 (Eng. Article 1187 Civil Code Chapter 16 of the Laws of Malta).

  Bilaga I

  NeoGames värdepapperskonto hos Clearstream AG

  Värdepapperskontot för NeoGames är 912767

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Tsachi Maimon, VD, tel: +34636452458 eller e-post: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, ekonomichef, tel: +356-99240646 eller e-post: mottigi@aspireglobal.com

  Om Aspire Global

  Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Koncernen är verksam på 31 reglerade marknader i Europa, Amerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Nederländerna, Danmark, Portugal, Spanien, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra Makedonien, Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com.

  Download PDF version