Contact Us  [recaptcha id:cap]

  DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2020

  Back

  GOD TILLVÄXT OCH LÖNSAMHETSFÖRBÄTTRING FRÅN FJÄRDE KVARTALET 2019

  FÖRSTA KVARTALET OCH APRIL
  Siffrorna inom parentes avser första kvartalet 2019 om inget annat anges.
  • Intäkterna ökade med 1,5% till €33,7 miljoner (33,2) och ökade med 4,6% från fjärde kvartalet 2019.
  • EBITDA minskade med 14,2% till €5,2 miljoner (6,1) och ökade med 19,7% från fjärde kvartalet 2019.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 15,5% (18,3%), en förbättring med två procentenheter från fjärde kvartalet 2019.
  • EBIT minskade med 25,0% till €3,9 miljoner (5,2) och ökade med 24,7% från fjärde kvartalet 2019.
  • Resultat efter skatt uppgick till €2,4 miljoner (4,1).
  • Vinst per aktie, före och efter utspädning, uppgick till €0,05 (0,09).
  • Antalet nya spelare (FTD:s) ökade med 4% till 123 300 (119 100).
  • I april ökade de totala intäkterna till cirka €13,5 miljoner vilket är ungefär 20% högre än den genomsnittliga månadsintäkten under första kvartalet 2020.

  HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALETS UTGÅNG
  • Proaktiva åtgärder har vidtagits med anledning av spridningen av covid-19 för att minska hälsorisken för medarbetarna samt säkerställa kontinuitet i verksamheten.
  • Tillväxt på 4,6% från fjärde kvartalet 2019 drivet av en robust underliggande affär med begränsad inverkan från covid-19 pandemin. Som en konsekvens av pandemin väljer spelare onlinenöjen framför landbaserade och i april ökade de totala intäkterna till cirka €13,5 miljoner vilket är ungefär 20% högre än den genomsnittliga månadsintäkten under första kvartalet 2020.
  • Snabb anpassning till nya regulatoriska krav i reglerade marknader under fjärde kvartalet 2019 så som UK – intäkterna ökade med 35% i UK och Irland från fjärde kvartalet 2019.
  • Bra momentum i affärsverksamheten – inom B2B core plattform tecknades tre nya partneravtal och två nya varumärken lanserades, en befintlig partner utökade med sportspel och en migration genomfördes framgångsrikt. Inom B2B spelverksamheten introducerades sex egenutvecklade spel och två nya marknader adderades – Portugal och Rumänien genom nya avtal för spel.
  • Inom B2C påverkades EBITDA positivt av framgångsrik optimering av marknadsföring vilket ökade EBITDA-marginalen signifikant med 4,6 procentenheter från fjärde kvartalet 2019 till 13,0%.
  • Från och med 1 januari 2020 rapporteras spelverksamheten som ett nytt undersegment inom affärssegmentet B2B.
  • Jesper Kärrbrink, tidigare VD för bland annat Mr Green och Svenska Spel, utsågs till ordförande för Aspire Globals dotterbolag Pariplay.

  VD KOMMENTERAR
  Den goda tillväxten och förbättrade lönsamheten i första kvartalet 2020 jämfört med fjärde kvartalet 2019 är uppmuntrande och visar på effektiviteten i vår affärsmodell liksom styrkan i vårt erbjudande. Intäkterna ökade med 4,6% från föregående kvartal med en betydande lönsamhetsförbättring där EBITDA-marginalen ökade från 13,5% till 15,5%. Vi såg en begränsad effekt av pandemin i kvartalet. Som en konsekvens av pandemin väljer emellertid spelare onelinenöjen framför landbaserade och i april ökade de totala intäkterna till cirka €13,5 miljoner, vilket är ungefär 20% högre än den genomsnittliga månadsintäkten under första kvartalet 2020.

  Det är utmanande tider för världen under pandemin. Tidigt i kvartalet vidtog vi proaktiva åtgärder för att minska hälsoriskerna för våra medarbetare och säkerställa kontinuitet i verksamheten. Tack vare en robust underliggande affär och engagerade medarbetare har vi upprätthållit en hög servicenivå. Påverkan från inställda sportevenemang var obetydlig eftersom vi har en begränsad sportverksamhet och vadslagning utgjorde cirka 5% av de totala intäkterna i fjärde kvartalet 2019. Förbättringen från föregående kvartal beror huvudsakligen på ett starkt momentum i affärsverksamheten.

  Det är uppmuntrande att se att vi har mildrat påverkan från nya regulatoriska krav i marknader som UK och jämfört med fjärde kvartalet 2019 har intäkterna från UK och Irland ökat med 35%. Regelefterlevnad står högst upp på vår agenda och vi vet att det är en viktig konkurrensfördel.

  ÖKAD LÖNSAMHET
  EBITDA ökade med 19,7% till €5,2 miljoner från fjärde kvartalet 2019 och EBITDA-marginalen förbättrades från 13,5% till 15,5%, huvudsakligen till följd av högre volymer. Den lägre EBITDA-marginalen jämfört med första kvartalet 2019 reflekterar vår strategi att fokusera på lokalt reglerade marknader med spelskatter där marginalen på partneravtal är lägre. Å andra sidan är intäkter från lokalt reglerade marknader med spelskatter mer hållbara över tid och medför en lägre politisk risk. Andelen intäkter från lokalt reglerade och beskattade marknader eller marknader som snart kommer att regleras ökade från 69% i första kvartalet 2019 till 75%, vilket visar på vår förmåga att växa i lokalt reglerade marknader med god lönsamhet.

  Genom förra årets förvärv av Pariplay, med egen spelutvecklingsstudio och en hubb för tredjespartsspel, blev vi en helhetsleverantör inom iGaming till operatörer. Vi ser tydliga synergier från integrationen av Pariplays kraftfulla spelerbjudande i vår ledande plattform för iGaming. Vi riktar oss till tier 1 och 2 iGamingoperatörer och har idag betydande kunder och partners såsom 888, GVC, Codere och Mr.play. Under kvartalet såg vi hur våra senast tillkomna partners till kärnplattformen presterar bättre än vad de förväntade sig, vilket gör oss trygga i vår strategi att fokusera på större varumärken.

  NYA PARTNERAVTAL
  Under kvartalet har vi framgångsrikt fortsatt implementeringen av vår tillväxtstrategi och vi har tecknat ett antal nya avtal samt utökat vår plattform och spel till nya marknader, partners och kunder. Vi har exempelvis tecknat tre nya partners för vår plattform och två nya varumärken har lanserats på plattformen. Vi tecknade två nya större avtal för vårt spelerbjudande och spelen lanserades i två nya europeiska marknader: Portugal och Rumänien. Under kvartalet lanserades dessutom sex egenutvecklade spel och en franskspråkig version av plattformen blev klar. Med den riktar vi oss till utvalda franskspråkiga marknader. Jag vill dock understryka att vi inte har för avsikt att ansöka om licens i Frankrike.

  PLATTFORMEN ERBJUDS FRISTÅENDE
  Vårt B2B-erbjudande har justerats för att bli än mer konkurrenskraftigt och vi erbjuder numera plattformen både fristående och med ett valfritt, brett utbud av tilläggstjänster. Det nya erbjudandet är bättre anpassat för stora och medelstora iGamingoperatörer som saknar en egenutvecklad plattform eller landbaserade operatörer som vill lansera sig online, vilket är en viktig och hittills ny marknad för oss. Intresset från potentiella kunder är stort och vi ser fram emot fortsatta dialoger under året.

  BETYDANDE GOEGRAFISK EXPANSION
  En viktig del av vår tillväxtstrategi är geografisk expansion. Vi förbereder oss för licensansökningar i Nederländerna första kvartalet 2021 och i Tyskland tredje kvartalet 2021. Vi förbereder oss också för att lansera vår spel- och aggregeringsplattform i fyra nya marknader under 2020. Vi siktar på Italien och Spanien i andra kvartalet 2020 samt New Jersey och Schweiz i tredje eller fjärde kvartalet 2020. Jag är givetvis särskilt förväntansfull inför möjligheterna i den stora USA-marknaden.

  TILLVÄXT GENOM M&A
  Vi fortsätter vårt aktiva sökande efter förvärv och nya projekt som kan bredda spelarerbjudandet, förstärka plattformens skalfördelar eller accelerera tillväxten inom B2B. Vi har som tydligt mål att kontrollera flera delar av värdekedjan för att göra det möjligt för våra partners att nå sin fulla potential. M&A-processerna har blivit påverkade av pandemin och tillfälligt tappat i tempo. Vi är dock beredda att återigen starta dessa processer så snart samhället återgår till mer normala rutiner.

  HÅLLBARHET I FOKUS
  För några veckor sedan offentliggjorde vi vår första rapport enligt GRI-standarden. För oss är hållbarhet främst en fråga om ansvar: att aktivt och på ett trovärdigt sätt försäkra oss om att vår verksamhet inte attraherar riskgrupper, främjar ett ohälsosamt spelande eller utnyttjas för kriminella ändamål. Det är genom korrekt segmentering, väl balanserad marknadsföring, effektiva spelarverktyg och proaktivt stöd som vi bäst kan hjälpa våra spelare att upprätthålla ett uthålligt användarmönster utifrån deras ursprungliga avsikter. Vi är övertygade om att detta är den hållbara vägen framåt, både operationellt och finansiellt.

  FRAMTIDSUTSIKTER
  Vi har framgångsrikt säkerställt kontinuitet i verksamheten under pandemin och fortsätter att
  implementera vår tillväxtstrategi där vi drar fördel av vårt fullständiga erbjudande inom iGaming. Som en konsekvens av pandemin väljer spelare onlinenöjen framför landbaserade och i april ökade de totala intäkterna till cirka €13,5 miljoner vilket är ungefär 20% högre än den genomsnittliga månadsintäkten under första kvartalet 2020. Vi kan inte säga hur uthållig eller långvarig den här effekten är, men tack vare vårt konkurrenskraftiga erbjudande och starka affärsmomentum är vi trygga i att kunna fortsätta växa med lönsamhet.

  Tsachi Maimon
  VD

  FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
  Tsachi Maimon, VD, tel: +356-79 777 898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, tel: +356- 9924 0646 eller email mottigi@aspireglobal.com

  Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan 08.00 CEST den 5 maj 2020.

  WEBBSÄND PRESENTATION AV RAPPORTEN FÖR FÖRSTA KVARTALET
  VD Tsachi Maimon och CFO Motti Gil presenterar rapporten för första kvartalet 2020 den 5 maj kl 10.00 CEST hos Redeye.se. Det finns möjlighet för tittarna att ställa frågor efter presentationen.

  Delårsrapporten i sin helhet nås via följande länk: https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2020/05/Aspire-Global-Q120-Report.pdf

  ÅRSSTÄMMA
  Årsstämma äger rum onsdag 6 maj 2020 kl 14.00 CEST på huvudkontoret i Malta. Aktieägare kan följa stämman genom att delta i Zoom Meeting. Mötes-ID: 965 8385 5250. Lösenkod: 485641. Agendan och övriga dokument finns på Aspire Globals webbplats.

  OM ASPIRE GLOBAL
  Aspire Global är en B2B-leverantör inom iGaming med ett heltäckande erbjudande för framgångsrik lansering och drift av kasino, sportspel och bingo, inklusive teknisk plattform och spel. Den robusta plattformen erbjuds för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Spelerbjudandet omfattar både egenutvecklade spel och en hubb mot tredjepartsleverantörer. Aspire Global driver också flera egna spelportaler (B2C), däribland Karamba som ett framgångsrikt exempel på styrkan i B2B-erbjudandet. Koncernen är verksam på flera reglerade marknader som Danmark, Gibraltar, Irland, Malta, Portugal, Rumänien, Sverige, Storbritannien och USA. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Kiev, Indien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com.