Contact Us  [recaptcha id:cap]

  Kallelse till årsstämma i Aspire Global Plc

  Back

  Aktieägare i Aspire Global Plc (the “Bolaget”), registreringsnummer C80711, kallas härmed till Bolagets årsstämma, vilken äger rum tisdag den 8 maj, 2018, klockan 13:00 i Pareto Securities lokaler i Berzelii park 9 i Stockholm, Sverige.

   

  Anmälan

  Aktieägare som önskar att deltaga under årsstämman ska:

  1. dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 May, 2018 (avstämningsdagen); och
  2. dels anmäla sitt deltagande i stämman till Bolaget senast torsdagen den 3 maj, 2018.

  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 maj 2018. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

  Anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske skriftligen till Bolaget via e-mail, agm@aspireglobal.com, eller via post, Att: Aspire Global – Annual General Meeting, Level G, Office 1/5086, Quantum House, 75, Abate Rigord Street, Ta’Xbiex XBX 1120, Malta. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, nationalitet  eller bolagets säte, email, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två) och aktieägande.

  Aktieägare som inte kan närvara fysiskt under årsstämman har möjlighet att delta och rösta via ombud som i sin tur inte behöver vara aktieägare i Bolaget. Om deltagande sker genom ombud ska, utöver ovanstående information, fullmaktsformulär i original sändas till Bolaget. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från Bolagets hemsida, (www.aspireglobal.com/corporate-governance/annual-general-meeting-agm ). För privatpersoner gäller att fullmakten ska undertecknas av individen själv eller av ett ombud som har rätt att underteckna i dennes ställe, medan fullmakter för juridiska personer ska undertecknas av en firmatecknare eller ombud med rätt att teckna firman. I de fall fullmakten är undertecknad av ett ombud ska rättigheten till detta kunna styrkas.

  Fullmakten i original, och för det fall aktieägaren är en juridisk person registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, vara Bolaget tillhanda senast 48 timmar före tidpunkten för årsstämman på adress: Att: Aspire Global – Annual General Meeting, Level G, Office 1/5086, Quantum House, 75, Abate Rigord Street, Ta’Xbiex XBX 1120, Malta. Aktieägare eller deras behöriga företrädare ombeds därför att så snart som möjligt sända sina fullmakter, och i förekommande fall, behörighetshandlingar utvisande firmateckningsrätt gärna så snart som möjligt, på ovanstående adress.

  Aktieägare, eller ombud/företrädare, ska kunna uppvisa giltiga identitetshandlingar för att ha rätt att närvara och rösta vid årsstämman. För juridiska personer gäller dessutom att företrädaren ska kunna uppvisa en giltig kopia av ett certifikat/registreringsbevis eller motsvarande underlag som styrker rätten att företräda aktieägare, för att kunna närvara och rösta vid årsstämman.

  Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande;
  2. Val av ordförande vid stämman;
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  4. Godkännande av dagordning;
  5. Val av en eller två justerare;
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  7. Verkställande direktörens presentation;
  8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för koncernredovisningen.
  9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
  12. Beslut om antalet styrelseledamöter i Bolaget;
  13. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor;
  14. Val av styrelseledamöter;
  15. Val av revisor;
  16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
  17. Avslutande av stämman.

  Förslag

  Punkt 2 – val av ordförande under årsstämman

  Styrelsens ordförande Carl Klingberg föreslås till ordförande.

  Punkt 9 – fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

  Styrelsens ledamöter har antagit, och föreslår aktieägarna att anta, den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, förvaltningsberättelsen samt revisionsberättelsen för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2017.

  Punkt 10 – förslag till utdelning

  Styrelsen föreslår, i linje med koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2017 samt förslaget i årsredovisningen, att årsstämman beslutar om en utdelning uppgående till €3,8 miljoner, eller SEK 0,85 per aktie, att betalas ut för räkenskapsåret 2017. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 11 maj 2018.

  Punkt 12-14 – beslut om antalet ledamöter i styrelsen, val av styrelseledamöter samt arvode till styrelseledamöter och revisor

  Styrelsen föreslås att bestå av fem (5) ledamöter. Vidare föreslås att nuvarande ledamöter, Carl Klingberg, Fredrik Burvall, Tsachi (Isaac) Maimon och Barak Matalon, ska omväljas till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamot Pinhas Zahavi har avböjt omval och föreslås ersättas av Aharon Aran genom nyval för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Dessutom föreslås omval av Carl Klingberg till styrelseordförande.

  Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om ett arvode om maximalt € 300 000 (exklusive den ersättning som Tsachi (Isaac) Maimon kommer att erhålla för sin tjänst som CEO för Bolaget), att fördelas mellan styrelsens ledamöter som ersättning för de arbeten som ledamöterna kommer att utföra såväl inom som utanför det ordinarie styrelsearbetet. Ovan belopp ska dock inte inkludera den ersättning som Tsachi (Isaac) Maimon kommer att erhålla för sin tjänst som CEO för Bolaget, vilket för 2018 inte ska överstiga ett belopp om totalt € 550,000.

   

  Styrelsen föreslår även omval av BDO som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att arvode utgår enligt godkänd räkning.

   

  Punkt 16 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om i huvudsak följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innebär inga ändringar i nuvarande riktlinjer.

  Styrelsen föreslår att den maximala pensionspremien (inklusive avsättning till en utbildningsfond när så är tillämpbart för vissa ledningspersoner boende i Israel) för den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning ska uppgå till maximalt 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Styrelsen föreslår vidare att den övre gränsen för rörlig ersättning ska vara 80 procent av den fasta lönen för VD och 100 procent av den fasta lönen för övriga ledande befattningshavare.

  Ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska, ur såväl ett kort- som långsiktigt perspektiv, vara marknadsmässiga och skapa goda förutsättningar för att behålla och motivera kompetenta medarbetare samt attrahera nya medarbetare när så behövs. För att uppnå detta ska Bolaget ha rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga.

  Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en väl avvägd kombination av fast och rörlig lön, aktierelaterade incitamentsprogram, pensionsförmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Ersättningen bör vara baserad på prestation och bör därför innehålla en sådan kombination av fast och rörlig lön där rörlig ersättning utgör en relativt stor del av den totala ersättningen. Styrelsen ska kunna avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

  Övrig information

  Bolaget har 44 373 068 utestående aktier per dagens datum, med en röst per aktie.

  En kopia av den reviderade årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2017, bolagsordningen samt fullmakter finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.aspireglobal.com. Dessa handlingar sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

   

  ____________________

  Malta, April 2018

  Aspire Global Plc

  Styrelsen

   

  För mer information, vänligen kontakta:
  Tsachi Maimon, VD, Tel: +356 – 79777898 eller e-mail: tsachi@aspireglobal.com
  Motti Gil, CFO, Tel: +972 – 73 372 3154 eller e-mail: mottigi@aspireglobal.com

   

  Om Aspire Global
  Aspire Global erbjuder sedan 2005 operatörer och white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar, riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg, kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom Storbritannien, Danmark, Belgien, Italien and Malta. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm (ASPIRE). Certified Adviser är FNCA AB, Sverige. Läs mer på Aspireglobal.com